Ce se schimbă din ianuarie 2024 și cum ne impactează?

Anul 2024 aduce mediului de afaceri și angajaților numeroase surprize neplăcute. Pe cele mai importante le regăsiți în sinteza de mai jos.

Citește articolul

Pentru perioada imediat următoare Moșul are în desagă pentru mediul de afaceri în majoritate surprize neplăcute. Este o perioadă plină de provocări atât pentru societăți cât și pentru persoanele fizice. Fiecare va resimți în mod individual modificările care tocmai au fost publicate.

Între cele mai importante modificări aduse Codului Fiscal menționăm:

În ce privește impozitul pe profit

 • Pierderea fiscală anuală realizată începând cu anul 2024, se recuperează în procent de 70% din profiturile impozabile obținute în următorii 5 ani consecutivi, iar cea realizată până în 2024, în același procent de 70%, dar pe 7 ani;
 • se elimină facilitățile privind deducerea sumelor privind achizițiile caselor de marcat din impozitul pe profit. Cheltuielile cu achiziția caselor de marcat sunt deductibile și pot face obiectul facilităților pentru profit reinvestit;
 • se vor include în categoria cheltuielilor sociale deductibile limitat și cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor creșe și grădinițe aflate în administrarea contribuabililor precum și sumele achitate de contribuabil pentru plasarea copiilor angajaților în unități de educație timpurie, dar nu mai mult de 1.500 lei/lună pentru fiecare copil;
 • cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, vor fi deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996 – nu se mai majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;
 • se introduc noi cheltuieli deductibile limitat:
  • 50% din valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu social achiziționat de către contribuabil în clădiri de locuințe sau în clădiri individuale de locuit, din ansambluri rezidențiale definite potrivit prevederilor legale, care nu este utilizat exclusiv în scopul activității economice. În cazul în care sediul social, aflat în patrimoniul contribuabilului, este utilizat în scop personal de către acționari sau asociați, cheltuielile respective sunt considerate ca fiind efectuate în favoarea acestora fiind nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.
  • Aceeași deductibilitate de 50% se aplică și pentru: valoarea cheltuielilor de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția contribuabilului în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop.
 • redirecționarea sumelor pentru efectuarea de sponsorizări și/sau acte de mecenat se va efectua până la termenele de depunere a declarației anuale de impozit pe profit (termenul anterior era 6 luni de la data depunerii declarației anuale de impozit pe profit).
 • se revine la procentul de 30% pentru deducerea ajustărilor pentru deprecierea creanțelor (anterior era 50%). Această prevedere se aplică începând cu 15.12.2023
 • se introduce o nouă limitare pentru deducerea costurile excedentare ale îndatorării între persoane afiliate. Plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro.

Costurile totale excedentare ale îndatorării rezultate din tranzacții efectuate atât cu persoanele afiliate respective, cât și cu persoanele neafiliate, care pot fi deduse într-o perioadă fiscală, nu pot depăși plafonul deductibil reprezentat de echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro.

În ce privește impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se modifică definiția microîntreprinderii, astfel:

 • în ceea ce privește condiția de deținere de către asociați/acționari a trei microîntreprinderi, se menționează faptul că deținerea de 25% poate să fie directă/indirectă și se aplică unei singure companii;
 • pentru încadrarea în definiția de microîntreprindere se introduce și depunerea în termen a situațiilor financiare anuale;
 • în ceea ce privește plafonul de venituri de 500.000 euro, se aduc clarificări în sensul că acest plafon este calculat având în vedere veniturile cumulate cu veniturile întreprinderilor legate conform Legii nr. 346/2004;
 • se elimină excepțiile pentru HORECA, începând cu anul fiscal 2024.
 • se elimina facilitățile pentru sponsorizări, deduceri casa de marcat. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor aferent anului 2023 se redirecționează potrivit prevederilor în vigoare până la data de 31 decembrie 2023.

Modificările menționate în materie de impozit pe profit, respectiv veniturile microîntreprinderilor, intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2024.

Începând cu 1 ianuarie microîntreprinderile vor fi taxate astfel:

 • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la punctul următor;
 • 3%, pentru microîntreprinderile care:
  • realizează venituri peste 60.000 euro; sau
  • desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN:
   • 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator,
   • 5829 – Activități de editare a altor produse software,
   • 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client),
   • 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației,
   • 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare,
   • 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată,
   • 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere,
   • 5590 – Alte servicii de cazare,
   • 5610 – Restaurante,
   • 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente,
   • 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a.,
   • 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor,
   • 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii,
   • 8621 – Activități de asistență medicală generală,
   • 8622 – Activități de asistență medicală specializată,
   • 8623 – Activități de asistență stomatologică,
   • 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Tichetele de masă și voucherele de vacanță vor fi suprataxate începând cu 1 ianuarie 2024. Detalii aici.

Privitor la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii

 • Se aduc clarificări cu privire la modul de aplicare a plafonului lunar de 10.000 lei prevăzut pentru facilitățile legate de impozitul pe venit și contribuția de asigurări sociale pentru veniturile din activitatea de creare de programe pentru calculator, construcții, agricultură și industria alimentară precum și în cazul în care un salariat obține venituri în aceeași lună de la mai mulți angajatori succesiv;
 • Se aduc clarificări cu privire la plafonul lunar de 3 salarii de bază/remunerații acordate salariaților/ administratorilor aplicabil indemnizațiilor de delegare și detașare, în țară și în străinătate, acordate începând cu luna decembrie 2023;
 • Cu privire la veniturile salariale ce nu reprezintă venit impozabil în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază, se aduc unele modificări:
  • se elimină suma de 400 lei ce putea fi acordată pentru regimul de telemuncă (precum și prevederea cu privire la neimpozitarea acestei sume);
  • contravaloarea abonamentelor sportive se reduce de la 400 euro la 100 euro/ an (limita preluată și la deducerea pentru abonamentele suportate de angajați);
  • se include diferența favorabilă între dobânda preferențială stabilită prin negociere și dobânda practicată pe piață, pentru credite și depozite;
  • se includ sumele suportate de angajator pentru educația timpurie a angajaților, în limita a 1.500 lei/ lună pentru fiecare copil.
 • Pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, se elimină opţiunea de a determina venitul net în sistem real, iar pentru determinarea venitului net se introduce cota forfetara 20% reprezentând deducere de cheltuieli; Se introduc reguli privind stabilirea si reținerea la sursă a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor plătite de persoane juridice;
 • Cu privire la pierderile fiscale pentru anumite tipuri de venituri (din activități independente, proprietate intelectuală, câștigul din transferul titlurilor de valoare) se vor aplica aceleași prevederi ca în cazul impozitului pe profit în ceea ce priveste limita precum și numărul de ani de reportare (în limita a 70% din veniturile nete anuale, obţinute din aceeaşi sursă de venit în următorii 5 ani fiscali consecutivi);
 • Posibilitatea contribuabililor de a dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit sau acordarea de burse private rămâne valabilă doar pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor (începând cu veniturile anului 2024);
 • Se aduc clarificări cu privire la opțiunea salariatului de a plăti/ renunța la a plăti contribuția datorată la fondul de pensii administrat privat pentru veniturile salariaților din domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară – procedura pentru exercitarea opțiunii poate fi stabilită de angajator prin regulament/ orice alt document intern;

În general, prevederile referitoare la contribuțiile sociale datorate pentru veniturile din salarii se aliniază cu prevederile din punctul de vedere al impozitului pe venit menționate mai sus;
Majoritatea modificărilor sau completărilor vor intra în vigoare începând cu luna ianuarie 2024 sau cu veniturile aferente anului 2024.

Privitor la TVA

 • se introduce limitarea la 50% a dreptului de deducere a TVA aferente cumpărării, închirierii sau leasingului de clădiri, indiferent de destinația acestora, situate în zone rezidențiale sau în blocuri de locuințe și a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste clădiri, în cazul în care acestea nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice. Prevederile intră în vigoare începând cu data de 1 a lunii următoare datei de la care România este autorizată să aplice o măsură specială de derogare de la dispozițiile Directivei 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată, cu modificările și completările ulterioare.
 • se introduce o nouă condiție pentru obținerea certificatului de amânare la plata TVA în vamă – persoana să nu înregistreze obligații fiscale restante administrate de A.N.A.F. și orice alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării si să nu înregistreze obligații bugetare restante, fapt dovedit pe baza unei declarații pe propria răspundere puse la dispoziția autorității vamale;
 • se reformulează definiția „zahărului adăugat”, aplicabilă în contextul accizei nearmonizate pentru băuturile cu conținut de zahăr și al cotei standard de TVA aferente alimentelor ce conțin zahăr, în sensul clarificării că pentru determinarea conținutului de zahăr adăugat sunt avute în vedere produsele asimilate zahărului (de ex. zahăr din trestie, zahăr brun, sirop de fructe, nectarul de curmale, zaharuri din dulceață) atunci când sunt adăugate ca ingrediente.
 • suplimentar față de cozonac și biscuiți, se exceptează din categoria alimentelor cu zahăr adăugat pentru care se aplică TVA 19% începând cu 1 ianuarie 2024, și laptele praf pentru nou-născuți, sugari și copii de vârstă mică.
 • Modificarea TVA-ului de la 5% la 9%:
  • se aplică în cazul locuințelor sociale ce îndeplinesc anumite condiții. Totuși, cota de 5 % va fi menținută până la 31.12.2024 dacă au fost încasate avansuri pentru locuințele respective până la data de 31.12.2023.
  • aceleași modificări de cote se vor aplica și pentru panourile fotovoltaice și componentele acestora;
 • Modificarea TVA-ului de la 5% la 19% – pentru intrarea la evenimente sportive și pentru utilizarea facilităților sportive de la 9% la 19% – modificări de cote pentru produsele cu zahăr adăugat.

Privitor la accize

 • Actualizarea accizei pentru produsele benzină și motorină cu creșterea prețurilor de consum, se eșalonează în două etape după cum urmează:
  • începând cu data de 1 ianuarie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum;
  • începând cu data de 1 iulie 2024, cu 50% din creșterea prețurilor de consum.

Obligația conform căreia livrarea produselor din antrepozite fiscale ori din locația în care acestea au fost recepționate de către destinatarul înregistrat, se efectuează numai în momentul în care furnizorul deține documentul de plată care să ateste virarea la bugetul de stat a valorii accizelor aferente cantității ce urmează a fi facturată, a fost extinsă de la produse energetice și pentru produsele accizabile precum vinuri spumoase, cidru de mere / pere, hidromel.

 • Atât atestatul de destinatar certificat, cât și atestatul de expeditor certificat vor fi valabile de la data emiterii și nu ca în prezent, începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care cererea de înregistrare a fost aprobată.
 • Obligația evidențierii distincte a accizelor în factură intervine  numai în cazul operatorilor economici care produc și comercializează în România produsele supuse accizelor nearmonizate, în situația în care aceștia au obligația emiterii facturii conform art. 319.

Modificări aduse altor acte normative, cu impact în activitatea agenților economici:

 • Sancțiunea pentru nerespectarea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a termenelor prevăzute de lege, de a utiliza aparate de marcat electronice fiscal, se va aplica, începând cu data de 1 octombrie 2024, pentru operatorii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale. Sancțiunile se referă la aplicarea unei amenzi de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum şi confiscarea sumelor nejustificate; suspendarea activității operatorului economic la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, până la dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal şi prezentarea dovezii de plată a amenzii sau a jumătate din cuantumul acesteia.

Măsuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar:

 • Se majorează plafonul pentru plăți din avansuri spre decontare, de la 1000 lei la 5000 lei.
 • Se definesc „supermagazinele” și „hipermagazinele” si se prevede că, în cazul acestora, precum și în cazul magazinelor de tipul cash and carry, sumele în numerar aflate în casierie nu pot depăși, la sfârșitul fiecărei zile, plafonul de 500.000 lei (față de 50.000 lei cât era prevăzut anterior). Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de două zile lucrătoare
 • sucursalele şi alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie şi/sau cont deschis la o instituţie de credit aplică în mod corespunzător prevederile legii, pentru fiecare casierie în parte.
 • se introduce sancțiunea pentru efectuarea de încasări/restituiri de creditări și alte finanțări în numerar – amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puţin de 500 lei.

Prevederile menționate au intrat în vigoare la data de 15 decembrie 2023.

Sistemul RO E-factura

 • Se prevede, începând cu 1 iulie 2024, obligativitatea persoanelor impozabile stabilite în România de a transmite facturile electronice prin sistemul RO E-factura în termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii facturii, dar nu mai târziu de 5 zile calendaristice de la data-limită pentru emiterea facturii.
 • Pentru nerespectarea prevederii de mai sus se vor aplica amenzi contravenționale în funcție de categoria contribuabililor (amenzile variază între 1.000-10.000 lei)
 • Începând cu data de 1 iulie 2024, facturile simplificate nu vor face obiectul transmiterii prin sistemul RO e-Factura.
 • Începând cu 1 iulie 2024, atât emiterea facturilor, cât și primirea și înregistrarea acestora de către emitenți, respectiv destinatari, persoane impozabile stabilite în România, în altă modalitate decât prin canalul RO e-Factura, pentru tranzacțiile B2B, se sancționează cu o amendă în cuantum de 15% din valoarea totală a facturii, atât la furnizor, cât și la cumpărător.
 • Perioadele de nefuncționare a sistemul RO e-Factura vor fi publicate pe paginile de internet ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi Ministerului Finanțelor, iar obligația de transmitere se suspendă pe această perioadă.

Noi obligații pentru persoanele juridice fără scop patrimonial (Legea contabilitatii 82/1991) care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, precum şi alte forme similare de finanțare, indiferent de valoarea cumulată a acestora. Începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023 acestea întocmesc o declarație care însoțește situațiile financiare anuale și evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate.

PFA – activități independente

Noutatea în cazul PFA-urilor se referă la introducerea unui plafon la CASS la 60 de salarii minime.
Astfel, persoanele care au venituri din activități independente vor avea un nou plafon pentru plata CASS de 10%. Acestea ar urma să plătească 10% la veniturile nete dacă au sub 60 de salarii minime. Dacă au mai mult, atunci va fi plafonat la cele 60.
Persoanele care dețin PFA-uri ce au realizat venituri cu o valoare de până la 6 salarii minime, și care nu au obținut venituri din salarii în acest cuantum în anul anterior, vor datora cota de 10% la valoarea a 6 salarii minime.

Sistemul RO E-transport

Se instituie, începând cu data de 15 decembrie 2023, obligația raportării prin RO e-Transport a transporturilor rutiere internaționale de bunuri (aferente operațiunilor de import/export/achiziții intracomunitare/livrări intracomunitare), indiferent de categoria de bunuri transportate (i.e. nu doar pentru bunuri cu risc fiscal ridicat);

Obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internațional de bunuri revine următorilor utilizatori:

 • destinatarului înscris în declarația vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declarația vamală de export;
 • beneficiarului din România, în cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri;
 • furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
 • depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit;
 • Nerespectarea obligațiilor de declarare a transporturilor internaționale de bunuri în sistemul RO e-Transport se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 100.000 lei, în cazul persoanelor juridice, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate.
 • Se prevede obligativitatea operatorului de transport de a echipa vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit, pe care este instalat software-ul Centrului Național pentru Informații Financiare, precum și obligația acestuia de a asigura, pe toată durata traseului, transferul datelor curente de poziționare a vehiculelor de transport care fac obiectul declarației.

Sancțiunile contravenționale pentru nerespectarea noilor obligații privind transporturile rutiere internaționale de bunuri intră în vigoare de la data de 1 iulie 2024.