deRamona Bosinceanu august 16, 2011

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011

În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011:

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:

Citește articolul

În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011:

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:

În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011:

Versiunea nouă a aplicaţiei Revisal permite:

  • preluarea datelor aferente registrului din versiunea anterioară a aplicaţiei Revisal, care trebuie să fie actualizată cu toate patch-urile publicate;
  • introducerea, modificarea şi corectarea datelor din registru în conformitate cu prevederile H.G. 500/2011;
  • validarea registrului generat din aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor, altele decât Revisal, conform specificaţiilor tehnice;
  • generarea registrului în format electronic ce urmează a fi transmis către inspectoratul teritorial de muncă conform H.G. 500/2011.

Specificaţiile tehnice ale registrului general de evidenţă a salariaţilor conform Hotărârii de Guvern nr. 500/2011
Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor specificaţiile actualizate de completare a registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, aferente soluţiei tehnice adoptate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011.

Specificaţiile tehnice se adresează angajatorilor care utilizează aplicaţii proprii de gestiune a salariaţilor şi detaliază structura registrului ce urmează a fi transmis, regulile de completare aferente fiecărui element, incluzând şi un exemplu de generare a registrului:

  • specificaţii tehnice versiune revizuită 15.08.2011(format .pdf – Portable Document Format)
  • reguli de completare versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip – 4 fişiere .xsd – XML Schema Definition)
  • exemplu versiune revizuită 15.08.2011(arhivat în format .zip)

Registrul general de evidenţă a salariaţilor cuprinde contractele individuale de muncă în desfaşurare la data intrării în vigoare a prevederilor hotărârii, indiferent dacă acestea sunt suspendate la data de 1 august 2011.

Completarea registrului se face de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator. Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă.

Revisal va putea fi transmis:

1.Online – prin intermediul portalului Inspecţiei Muncii

Transmiterea on-line se face după solicitarea şi obţinerea de către angajator a numelui de utilizator şi a parolei, indiferent dacă angajatorul prestează serviciul de completare şi transmitere sau are încheiat un contract de prestări servicii, şi activarea accesului la portalul Inspecţiei Muncii.

2. Prin email, pe bază de semnatură electronică

Angajatorii care deţin semnatură electronică extinsa, bazată pe un certificat calificat, obţinut de la un furnizor de servicii de certificare în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, pot depune REVISAL-ul la adresa de e-mail pusă la dispoziţie de Inspecţia Muncii.

3. Depunerea la sediul ITM

Transmiterea registrului prin depunerea la sediul ITM se face pe suport CD, dischetă 3,5 inch/1,44 MB sau medii de stocare USB cu sisteme de fişiere FAT/FAT32.
Registrul, însoţit de o adresă de înaintare semnată ţi stampilată de către reprezentantul legal, se depune astfel:
a) La sediul ITM în a cărui rază teritorială persoanele fizice sau juridice îşi au domiciliul, respectiv sediul
b) La sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi desfăşoara activitatea unităţile fără personalitate juridică.

Pentru prima depunere la sediul ITM a registrului, adresa de înaintare este însoţită de o copie a certificatului de înmatriculare la Registrul Comerţului, a certificatului de înregistrare fiscală, respectiv o copie a actului de identitate – în cazul angajatorului persoană fizică.
În cazul unităţilor fără personalitate juridică, adresa de înaintare este însoţită de următoarele documente:
a) Delegarea de competenţă pentru încadrarea personalului prin încheierea de CIM
b) Delegarea de competenţă pentru înfiinţarea şi completarea REVISAL în format electronic
c) Certificatul de înmatriculare al angajatorului
d) Certificatul fiscal al unităţii fără personalitate juridică.