deAlina Isac martie 27, 2008

Simplificarea taxării inverse

Începând cu anul 2008, conform art. 160, alin. 2 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare cu privire la taxarea inversă sunt:

 1. deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul;
 3. materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

Conform punctului 82 din Normele Metodologice:

Citește articolul

Începând cu anul 2008, conform art. 160, alin. 2 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare cu privire la taxarea inversă sunt:

 1. deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul;
 3. materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

Conform punctului 82 din Normele Metodologice:

Începând cu anul 2008, conform art. 160, alin. 2 din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile şi serviciile pentru livrarea sau prestarea cărora se aplică măsurile de simplificare cu privire la taxarea inversă sunt:

 1. deşeurile şi materiile prime secundare, rezultate din valorificarea acestora, astfel cum sunt definite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 16/2001 privind gestionarea deşeurilor industriale reciclabile, republicată, cu modificările ulterioare;
 2. bunurile şi/sau serviciile livrate ori prestate de sau către persoanele pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă, cu excepţia bunurilor livrate în cadrul comerţului cu amănuntul;
 3. materialul lemnos, conform prevederilor din norme.

Conform punctului 82 din Normele Metodologice:

Condiţia obligatorie prevăzuta la art. 160 alin. 1 din Codul Fiscal, pentru aplicarea măsurilor de simplificare, respectiv a taxării inverse, este ca atât furnizorul/prestatorul, cât şi beneficiarul să fie persoane înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul Fiscal şi operaţiunea în cauză să fie taxabilă. Măsurile de simplificare se aplică numai pentru operaţiuni realizate în interiorul ţării astfel cum este definit la art. 125 din Codul Fiscal.

Bunurile care se încadrează în categoria material lemnos, prevăzute la art. 160, alin. 2 lit. c) din Codul Fiscal, sunt masa lemnoasă pe picior, precum şi materialul lemnos stabilit prin ordin al Ministrului Economiei şi Finanţelor.

În cazul livrărilor/prestărilor prevăzute la art. 160 alin. 2 din Codul Fiscal, inclusiv pentru avansurile încasate, furnizorii/prestatorii emit facturi fără taxă şi înscriu în factură menţiunea „taxare inversă”. Taxa se calculează de către beneficiar şi se înscrie în facturi şi în jurnalul pentru cumpărări, fiind preluată atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă în decontul de taxă. Contabil, beneficiarul va înregistra în cursul perioadei fiscale 4426=4427 cu suma taxei aferente. Înregistrarea contabilă 4426=4427 la cumpărător este denumită auto-lichidarea taxei pe valoarea adăugată, colectarea taxei pe valoarea adăugată la nivelul taxei deductibile este asimilată cu plata taxei către furnizor/prestator. Prevederile acestui alineat sunt valabile pentru orice alte situaţii în care se aplică taxare inversă.

Persoanele impozabile cu regim mixt care sunt beneficiari ai unor achiziţii supuse taxării inverse, conform art. 160 din Codul fiscal, vor deduce taxa în decontul de taxă în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 145, 146, 147 şi 1471 din Codul Fiscal. Furnizorii/prestatorii care sunt persoane impozabile cu regim mixt vor lua în calculul pro-rata, ca operaţiuni taxabile, valoarea livrărilor/prestărilor pentru care au aplicat taxare inversă.

Neaplicarea măsurilor de simplificare prevăzute de lege va fi sancţionată de organele fiscale prin obligarea furnizorilor/prestatorilor şi a beneficiarilor la rectificarea operaţiunilor şi aplicarea taxării inverse conform prevederilor din prezentele norme.

În situaţia în care organele fiscale competente, cu ocazia verificărilor efectuate, constată că pentru operaţiunile prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul Fiscal nu au fost aplicate măsurile de simplificare prevăzute de lege, vor obliga beneficiarii la stornarea taxei deductibile prin contul de furnizori, efectuarea înregistrării contabile 4426=4427 şi înregistrarea în decontul de taxă pe valoarea adăugată întocmit la finele perioadei fiscale în care controlul a fost finalizat, la rândurile de regularizări. În situaţia în care beneficiarii sunt persoane impozabile mixte, iar achiziţiile sunt destinate realizării atât de operaţiuni cu drept de deducere, cât şi fără drept de deducere, suma taxei deductibile se va determina pe baza pro-rata de la data efectuării achiziţiei bunurilor supuse taxării inverse şi se va înscrie în rândul de regularizări din decont, care nu mai este afectat de aplicarea pro-rată din perioada curentă.

Orice situaţii în care aplicarea taxării inverse implică dificultăţi de încadrare a bunurilor sau serviciilor respective în prevederile art. 160 din Codul Fiscal vor fi soluţionate de Comisia Centrală Fiscală.

În concluzie, începând cu 01.01.2008 nu se mai aplică măsuri de simplificare în cazul:

 • livrărilor de clădiri, părţi de clădire şi terenurile de orice fel, pentru a căror livrare se aplică regimul de taxare.
 • lucrările de construcţii-montaj