Simplificarea și digitalizarea înregistrării societăților la ONRC

Conform unui proiectul de lege publicat în dezbatere publică, se propune digitalizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului.

Citește articolul

Conform unui proiectul de lege publicat în dezbatere publică de către Ministerul Justiției, se propune digitalizarea Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) prin eliminarea anumitor formalități astfel încât să fie limitate drumurile la ghișeu, totul efectuându-se online.

Printre modificări se află și cea în care în cazul înființării unei societăți, tot procesul să se desfășoare electronic.

De asemenea, NU va mai fi necesar să fie prezentate la înregistrare:

 • dovada rezervării denumirii – obligația de prezentare a dovezii rezervării firmei/emblemei este îndeplinită prin grija personalului oficiului registrul comerțului, în cazurile în care solicitantul indică numărul de înregistrare a acesteia;
 • actele de înregistrare a fondatorilor, administratorilor, cenzorilor/auditorilor pentru persoanele juridice române, pentru care datele pot fi verificate în sistemul informatic integrat al ONRC;
 • documentele care atestă efectuarea vărsămintelor sau calitatea de proprietar, în cazul declarării patrimoniului de afectatiune, pentru persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și familiale;
 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societății a fondatorilor persoane juridice – informație disponibilă deja în registrul comerțului;
 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăți, emis de o bancă sau de camera de comerț competentă din țara de naționalitate;
 • orice documente care au fost anterior depuse și menționate în registrul comerțului pentru care s-a efectuat publicitatea prevăzută de lege;
 • documente emise anterior de ORCT, solicitate a fi depuse în susținerea unor cereri de înregistrare (certificate de înregistrare, certificate constatatoare privind autorizarea funcționarii);
 • copiile certificatelor de înregistrare a persoanelor juridice care dobândesc calitatea de asociați pentru persoanele juridice române;
 • actul de înregistrare a persoanelor juridice române care dețin calitatea de administrator/director/membru al directoratului;
 • dovada acordului creditorilor privind stingerea pasivului sau regularizarea lui, la dizolvarea și lichidarea simultană a unei societăți;
 • certificatul de deces, în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, în situația în care s-a prevăzut clauza continuării societății cu moștenitorii.

În al doilea rând, prin acest proiect se dorește modificarea normelor metodologice privind modul de ținere a Registrelor Comerțului, de efectuare a înregistrărilor şi de eliberare a informațiilor din Registrul Comerţului. Modificarea se referă inclusiv la actualizarea acestora la nivel terminologic, pentru a fi puse în concordanță cu prevederile altor acte normative care reglementează anumite raporturi juridice și care produc efecte asupra procedurii de înregistrare in Registrul Comerțului (de ex. OUG nr. 116/2009 – ordinul care prevede in mod detaliat ce documente se depun pentru orice tip de înregistrare in Registrul Comerțului și care este procedura de soluționare a cererilor, Codul civil, Codul de procedura penală, actele modificatoare ale Legii societăților, ș.a.).