Principalele modificări fiscale cu care intrăm în 2021

Anul 2021 a debutat cu multe noutăți în plan fiscal, majoritatea benefice pentru companii.

Citește articolul

Anul 2021 a debutat cu multe noutăți în plan fiscal, majoritatea benefice pentru companii.

Am încercat să sintetizăm în acest articol principalele modificări fiscale de care e important să țină cont companiile în acest an, respectiv am evidențiat și câteva din modificările care vor intra în vigoare doar în 2022, dar pentru care companiile e bine să se pregătească deja din acest an.

Impozitul pe profit

În cazul impozitului pe profit s-au adus anumite clarificări în ce privește deductibilitatea unor cheltuieli. Deși au fost propuse mai multe schimbări, unele au fost amânate. Se consideră deductibile integral următoarele :

 • cheltuielile suportate de angajator aferente activitătii în regim de telemuncă sunt cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal;
 • sunt cheltuieli deductibile integral la calculul rezultatului fiscal, cheltuielile pentru funcționarea unor unități de educație timpurie;
 • ajustările pentru deprecierea creanțelor vor fi integral deductibile la calculul rezultatului fiscal, dacă creanțele îndeplinesc cumulativ anumite condiții, doar începând cu anul 2022;
 • Și prevederea privind rezultatul fiscal consolidat al unui grup fiscal le vom aduce în atenție tot în anul 2022, atunci când vor intra în vigoare.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se modifică baza impozabilă la care se aplică impozitul, și anume: pentru determinarea bazei impozabile a impozitului pe veniturile microintreprinderilor se scad dividendele primite de la o persoana juridica română.

Privitor la încadrarea în condițiile privind plafonul de venituri (1.000.000 euro), se vor lua în calcul aceleași elemente care constituie baza impozabilă (nu aceleași venituri, este o schimbare de exprimare).

Impozit pe venit

Între cheltuielile deductibile la calculul impozitului pe venit se adaugă:

 • cheltuielile cu amortizarea bunurilor din patrimoniul personal afectate exercitării activității, potrivit legii;
 • cheltuielile cu costul de achiziție al aparatelor de marcat electronice fiscale, puse în funcțiune în anul respectiv, potrivit legii.
 • se introduce o prevedere specială privind restituirea impozitului pe dividende. În cazul în care din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parţiale în cursul anului rezultă sume de restituit de la buget, plătitorul de dividende depune la organul fiscal competent o cerere de restituire după restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor şi până la împlinirea termenului de prescripţie a dreptului de a cere restituirea. Procedura de aplicare urmează a se aproba prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Nu sunt impozabile nici în sensul impozitului pe venit, cheltuielile prevăzute la capitolul descris mai jos, care nu fac nici obiectul bazei de calcul al contribuțiilor sociale.

Contribuții sociale

S-au adus clarificări și în ce privește sumele ce nu se cuprind în baza de calcul a contribuțiilor sociale:

 • avantajele sub forma utilizării în scop personal a vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, aflate în proprietatea sau folosința persoanelor juridice care aplică regimul de impozitare al microîntreprinderilor sau impozitul specific unor activități;
 • sumele acordate angajaților care desfășoară activități în regim de telemuncă pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile la locul în care angajații își desfășoară activitatea în limitele stabilite de angajator prin contractul de muncă sau regulamentul intern, dar limitate într-un plafon lunar de 400 lei corespunzător numărului de zile din lună în care persoana desfășoară activitate în regim de telemuncă. Sumele vor fi acordate fără necesitatea de prezentare a documentelor justificative;
 • acoperirea costurilor cu testarea epidemiologica și vaccinarea angajaților pentru împiedicarea răspândirii bolilor care pun în pericol sănătatea;
 • sumele plătite de angajator pentru educația timpurie a copiilor angajaților.

Taxa pe valoarea adaugata

S-a schimbat plafonul pentru ca un contribuabil să fie considerat eligibil pentru aplicarea sistemului TVA la încasare. Acest nou plafon se stabilește în funcție de cifra de afaceri a anului calendaristic precedent, iar aceasta nu trebuie să depășească 4.500.000 lei. Vechiul plafon era de 2.250.000 lei.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA se efectuează și în cazul în care contravaloarea totală sau parțială a bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu a fost încasată de la beneficiarii persoane fizice în termen de 12 luni de la termenul de plata stabilit de părți, ori în lipsa acestuia, de la data emiterii facturii (în afara tranzacțiilor cu părți afiliate). Evident, cel ce face ajustarea va trebui să demonstreze că a făcut toate eforturile posibile pentru a-și recupera creanța.

Cota redusă de TVA (5%) se aplică începând cu 2022 pentru livrarea de locuințe care au o suprafață utilă de maximum 120 m2, exclusiv anexele gospodărești, a căror valoare, inclusiv a terenului pe care sunt construite, nu depășește suma de 450.000 lei. A rămas același plafon, deși se promova modificarea plafonului la suma de 140.000 de euro.

Nu constituie livrare de bunuri în sfera TVA transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil de către o persoană impozabilă către o instituție publică, în scopul stingerii unei obligații fiscale restante.

TVA datorată sau achitată pentru achizițiile de băuturi alcoolice și produse din tutun poate fi dedusă dacă aceste bunuri sunt utilizate pentru prestări de servicii sau pentru acordarea lor în mod gratuit în scop de reclamă sau în scopul stimulării vânzărilor.

Începând cu anul 2021, tranzacţiile cu UK vor urma regula tranzactiilor extracomunitare, excepţie făcând livrarea/achiziţia de bunuri cu Irlanda de Nord, care din punct de vedere al tranzacţiilor referitoare la bunuri se consideră ca fiind membră UE.
Termenul până la care se fac rambursări de TVA cu control ulterior s-a prelungit până la 31 martie 2021.

Capitaluri proprii

2021 este anul în care se aplică facilitățile fiscale de stimulare a creșterii capitalurilor proprii, facilități ce se referă la reducerea impozitului pe profit sau pe veniturile microintreprinderii, stabilite prin O.U.G. nr. 153/2020.

Procentele cu care se reduc aceste impozite sunt reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microintreprinderilor/impozitului specific unor activitati, astfel:

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil este pozitiv. Și totodată trebuie să fie la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;
b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește și conditia prevăzută la lit. a), reducerile au următoarele valori:

Impozite și taxe locale

S-au adus clarificări cu privire la valoarea impozabila pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice. În cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0.3% asupra valorii impozabile determinate conform regulilor pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Se va majora termenul de la 3 la 5 ani pentru actualizarea valorii impozabile a clădirilor deținute de persoanele juridice începând cu 1 iulie 2021 (pentru impozitare această prevedere va fi resimțită începând cu anul 2022).

Declararea modificărilor se va face doar dacă clădirea are destinatie nerezidențială, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%.

În vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2020 au în proprietate clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2021 inclusiv, privind suprafața folosită în scop nerezidențial; fac excepție persoanele fizice ale caror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2020.

Alte prevederi importante:

 • se prelungeşte scutirea de impozit specific pe o perioadă de 90 de zile începând cu 1 ianuarie 2021;
 • cererea de anulare a accesoriilor conform OUG 69/2020 se va putea depune şi în perioada 1 ianuarie 2021- 31 martie 2021;
 • pentru domeniul HoReCa s-a publicat o schemă de ajutor care se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în vederea acoperirii parțiale, în cuantum de 20% a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj (suferită în anul 2020 comparativ cu anul 2019), în cazul agențiilor de turism. Codurile CAEN la care se face referire sunt: 7911, 7912, 7990, 5510, 5520, 5530, 5590, 5610, 5621, 5629, 5630 (conform OUG 224/2020);
 • altă clarificare apare referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit, în sensul că aceasta se va acorda în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului până în trimestrul punerii în funcţiune a activelor, pentru contribuabilii care aplică sistemul trimestrial de declarare şi plată a impozitului pe profit, respectiv în limita impozitului pe profit calculat cumulat de la începutul anului punerii în funcţiune a activelor până la sfârşitul anului respectiv pentru contribuabilii care aplică sistemul anual de declarare şi plată a impozitului pe profit. Anterior, se prevedea doar că scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Nu în ultimul rând, au fost modificate termenele de depunere pentru unele declarații, respectiv au fost actualizate plafoanele fiscale. Detalii găsiți aici.