Plătiți dar chinuiți. E vorba de părinți.

Sistemul de învățământ și familiile sunt nevoite să gestioneze o nouă provocare, aceea a revenirii la învățământul online.

Citește articolul

Părinții care nu lucrează în sistem de telemuncă au posibilitatea de a obține indemnizație plătită de angajator pentru a putea rămâne cu copilul acasă.

Care sunt condițiile pentru a obține această indemnizație?

În primul rând, părintele are un copil cu vârsta de până la 12 ani sau are în întreținere copii sau adulți cu handicap cuprinși într-o formă de învățământ, respectiv înscriși în cadrul unei unități de învățământ preuniversitar, inclusiv de educație timpurie antepreșcolară.

De asemenea, beneficiază și unul dintre părinții copilului cu vârsta de până la 18 ani, înscris în cadrul unor unități de învățământ, dacă acesta face parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticați cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilități, tratament imunosupresiv sau alte afecțiuni cronice.

În al doilea rând, celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere, excepție făcând cazurile în care este persoana este necăsătorită, văduvă, divorțată, are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească, are soțul/soția arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor.

În al treilea rând, locul de muncă ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemuncă.  Aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.

Legea menționează și ce se înțelege prin părinte, și anume:  părintele firesc, adoptatorul; persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; persoana care are copilul în plasament sau sub tutelă; persoana desemnată conform Legii nr. 272/2004  privind protecția și promovarea drepturilor copilului și părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învățământ.

Zilele libere plătite se acordă la cererea părintelui care îndeplinește condițiile menționate mai sus de la data depunerii acesteia la angajator. Este necesar ca cererea să fie însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea de părinte, dar nu mai devreme de data la care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice.

Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte trebuie să conțină elemente din care să rezulte că, pentru aceeași perioadă, acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență și că nu a beneficiat de majorarea salarială acordată în pentru părinții care din cauza specificului activității nu pot beneficia de aceste zile libere.

Angajatorul este obligat să acorde zilele libere dacă angajatul solicită acest drept, fiind exceptați doar angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din rețeaua de transport feroviar, din unitățile care asigură transportul în comun și serviciul de salubrizare a localităților, aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, din unitățile de comerț alimentar, servicii financiare, distribuție de carburanți, producție și distribuție de medicamente și echipamente sanitare, precum și personalul din unitățile farmaceutice, pentru aceste categorii fiind necesar acordul angajatorului.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată în pentru părinte se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, este în sumă brută și este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Ce are de făcut angajatorul în vederea decontării acestor sume?

Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației pentru părinți, angajatorul trebuie să depună o cerere la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București în a cărei rază teritorială își desfășoară activitatea angajatorul sau sucursala/punctul de lucru a/al acestuia, după caz, însoțită de documente justificative privind îndeplinirea condițiilor de decontare a indemnizației. Acestea se pot transmite electronic sau în format letric la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în cel mult 30 de zile de la data efectuării plății contribuțiilor și impozitelor aferente indemnizației. Decontarea sumelor plătite cu titlu de indemnizație se face în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării documentelor justificative prevăzute Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor justificative necesare se pot folosi modele de cereri și formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic sau pe pagina de internet aici.gov.ro.