Noi facilități fiscale și amânări la plata taxelor

Un nou proiect de act normativ privind unele masuri fiscale s-a publicat pe site-ul Min. Finanțe in data de 16 octombrie.

Citește articolul

In data de 16 octombrie s-a publicat pe site-ul Min. Finanțe un proiect de act normativ privind unele masuri fiscale, care stabilește in principal următoarele:

 • Pentru obligațiile fiscale principale și accesorii a căror scadență/termen de plată s-a împlinit după data declarării stării de urgență și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central, denumit în continuare organ fiscal, se aprobă eșalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.  
 • Sunt asimilate creanțelor fiscaleamenzi administrate de organele fiscale si creanțe bugetare stabilite de alte organe bugetare si transmise ANAF spre executare (ex. hotărâri judecătorești).
 • Limita minima a sumei pentru care se acorda eșalonarea la plata: 500 lei în cazul persoanelor fizice și 5.000 lei în cazul persoanelor juridice.
 • Cererea pentru acordarea eșalonării de plata se va depune pana la data de 15 decembrie, sub sancțiunea decăderii.
 • Sunt condiții care trebuie îndeplinite pentru aprobarea eșalonării de plata si pentru menținerea ulterioara a eșalonării de plata.
 • Pe perioada eșalonării de plata se calculează in continuare dobânzi si penalizări de întârziere.
 • De asemenea, prin emiterea deciziei de eșalonare de plata se suspenda executarea silita (daca a început) sau nu se începe executarea silita. Cei cu conturi bancare poprite, vor putea sa folosească doar sumele viitoare încasate ulterior comunicării către banca a adresei de suspendare a executării silite.

Alte prevederi: 

 • Contribuabilii obligați la plata impozitului specific unor activități (hoteluri, restaurante, baruri, catering),  nu datorează impozit specific pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgenta și 31 decembrie 2020 inclusiv.
 • Consiliile locale pot adopta hotărâri pana la data de 2 decembrie 2020 privind reducerea impozitului anual pe clădiri/scutirea de taxe pe clădiri in următoarele condiții:
  • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/ sau alertă, ca urmare a efectelor epidemiei corona virusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de  Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență și/ sau alertă ca urmare a efectelor epidemiei corona virusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.
 • Se prelungesc termenele prevazute de OUG. 6/2019 privind restructurarea datoriilor debitorilor care înregistrează datorii mai mari de 1 milion de lei, fiind acordate noi termene.
 • Se modifica prevederile Codului Fiscal in ceea ce privește deductibilitatea unor cheltuieli, respectiv sunt deductibile fiscal cheltuielile suportate de angajator/plătitor cu efectuarea testelor medicale de diagnosticare a infecției COVID-19, din inițiativa acestuia, pentru persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, în scopul depistării și prevenirii răspândirii corona virusului SARS-CoV-2pentru asigurarea desfășurării activității în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada instituirii stării de urgență sau de alertă, potrivit legii.”