Noua procedura de înregistrare în Registrul operatorilor intracomunitari (ROI)

Recent a fost modificată procedura de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Noua procedură este reglementatã prin Ordinul 727/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 150 din 26.02.2016.

În baza noilor prevederi, o persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA se înscrie în ROI la cerere, înainte de a efectua operațiuni intracomunitare, cele prevazute la art. 329 alin (1) din Codul fiscal.

În ROI nu se pot înscrie:

Citește articolul

Recent a fost modificată procedura de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Noua procedură este reglementatã prin Ordinul 727/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 150 din 26.02.2016.

În baza noilor prevederi, o persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA se înscrie în ROI la cerere, înainte de a efectua operațiuni intracomunitare, cele prevazute la art. 329 alin (1) din Codul fiscal.

În ROI nu se pot înscrie:

Recent a fost modificată procedura de înregistrare în Registrul Operatorilor Intracomunitari. Noua procedură este reglementatã prin Ordinul 727/2016 publicat in Monitorul Oficial nr. 150 din 26.02.2016.

În baza noilor prevederi, o persoanã impozabilã înregistratã în scopuri de TVA se înscrie în ROI la cerere, înainte de a efectua operațiuni intracomunitare, cele prevazute la art. 329 alin (1) din Codul fiscal.

În ROI nu se pot înscrie:

  • persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA;
  • persoanele impozabile și persoanele juridice neimpozabile cãrora le-a fost anulatã înregistrarea în scopuri de TVA, la cerere sau din oficiu, de cãtre organul fiscal;
  • persoanele impozabile care au ca asociat sau administrator o persoanã fațã de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau care are înscrise în cazierul judiciar infracțiuni.

Radierea din ROI se realizeazã, la cerere sau din oficiu, de cãtre organul fiscal.

Înscrierea în ROI a contribuabililor care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA și intenționeazã sã efectueze una sau mai multe operațiuni intracomunitare, trebuie sã solicite înscrierea în ROI odatã cu solicitarea înregistrãrii în scopuri de TVA.
Pentru a se înregistra în ROI contribuabilii trebuie sã depunã la organul fiscal competent formularul 095 – Cerere de înregistrare în/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari.

Actele care se anexeazã la acestã declarație sunt:

  • certificatele de cazier judiciar ale administratorilor, în cazul societãþilor pe acțiuni, inclusiv al celor în comanditã pe acțiuni;
  • certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritãțile competente din România ale administratorilor și ale asociaților care dețin minim 5% din capitalul social al societãții, în cazul celorlalte forme de societãți;

Compartimentul de specialitate verificã în Registrul comerțului electronic îndeplinirea condiției de prezentare a certificatului de cazier judiciar, în funcție de repartizarea capitalului social între asociați, valabil la data depunerii cererii.

În cazul în care în certificatele de cazier judiciar sunt înscrise infracțiuni sau alte date, contribuabilul va prezenta copii legalizate ale hotãrârilor judecãtorești prin care au fost stabilite respectivele infracțiuni compartimentului juridic din care sã rezulte dacã infracțiuniea este sau nu în legãturã cu operațiunile prevãzute la art. 329 alin (1) din Codul fiscal.

Compartimentul juridic va emite documentul semnat in maxim 5 zile de la data depunerii de contribuabil a documentelor.
Contribuabilii care solicitã înscrierea în ROI de la data înregistrãrii în scopuri de TVA trebuie sã depunã la organul fiscal competent formularul 095 insoțit de formularul 098 – Cerere de înregistrare în scopuri de TVA.

Organul fiscal analizeazã informațiile cuprinse în cerere și în documentația prezentatã, respectiv se verificã dacã cazierul judiciar a fost eliberat în vederea înregistrãrii în ROI.

Înregistrarea în ROI produce efecte începând cu data comunicãrii deciziei privind înscrierea în ROI. În cazul persoanelor care devin plãtitoare de TVA cu data de 1 a lunii urmãtoare depunerii cererii de înregistrare, înscrierea în ROI se produce cu data comunicãrii deciziei, dar nu înainte de data înregistrãrii în scopuri de TVA.