Noi reglementări cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor

Parlamentul Romaniei aprobat un nou act normativ care reglementează cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Este vorba despre Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, intrată în vigoare în data de 21 iulie 2019, prin care se instituie obligaţia înregistrării beneficiarilor reali ai persoanelor juridice în anumite registre centrale, organizate la nivelul:

Citește articolul

Parlamentul Romaniei aprobat un nou act normativ care reglementează cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Este vorba despre Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, intrată în vigoare în data de 21 iulie 2019, prin care se instituie obligaţia înregistrării beneficiarilor reali ai persoanelor juridice în anumite registre centrale, organizate la nivelul:

Parlamentul Romaniei aprobat un nou act normativ care reglementează cadrul național de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Este vorba despre Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, intrată în vigoare în data de 21 iulie 2019, prin care se instituie obligaţia înregistrării beneficiarilor reali ai persoanelor juridice în anumite registre centrale, organizate la nivelul:

  • Oficiului Național al Registrului Comerțului (ONRC) pentru persoanele juridice care au obligația de înmatriculare în Registrul Comerțului, cu excepția regiilor autonome, companiilor și societăților naționale;
  • Ministerului Justiției pentru asociații și fundații;
  • Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) în cazul fiduciilor.

Autorităţile mai sus menţionate au obligaţia de a înfiinţa aceste registre speciale în termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a Legii.

Ce înseamnă „beneficiarul real”?

Potrivit legii, beneficiarul real este reprezentat de către persoana fizică ce deține sau controlează în cele din urmă societatea/organizatia non profit/beneficiarul fiduciei, prin exercitarea dreptului de proprietate, în mod direct sau indirect, asupra unui număr de părţi spciale, acțiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numarul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinta;

Cum/când ne înregistrăm ca beneficiari reali?

Înregistrarea beneficiarilor reali se va face prin depunerea unei declaraţii pe proprie răspundere dată de către reprezentantul legal al persoanei juridice, încheiata în formă autentică, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali, însoţită de copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii acestuia.

Termenul de depunere a declaraţiei este de 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019. Aceasta obligaţie se aplică atât entitatilor juridice deja constituite, cât şi celor care sunt în curs de constituire. De asemenea declaraţia pe proprie răspundere va fi redepusă anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real.

Ce riscă cei care nu se înregistrează? 

În caz contrar, entitatea neconformă va fi putea fi sancționată contravențional, ulterior putând ajunge și în situația de a fi dizolvată, dacă continuă să nu respecte obligaţia de comunicare a datelor de identificare a beneficiarului real.

Cine și când poate accesa registrele?

Informațiile cuprinse în aceste registre vor putea fi accesate cu titlu gratuit și în conformitate cu normele privind protecția datelor cu caracter personal de autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare si Oficiul National de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, fără nicio restricție și fără a alerta persoană în cauză, de către entitățile raportoare ( persoane fizice şi juridice identificate în lege ca fiind obligate să transmită un raport pentru tranzacții suspecte exclusiv Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor) atunci când aplică măsurile de cunoaștere a clientelei sau de către oricare persoane sau organizații care pot demonstra un interes legitim.

Vor mai exista acțiuni la purtător?

Prin Legea nr. 129/2019 se aduce o modificare și la Legea societăţilor nr. 31/1990, în sensul că se abrogă prevederile legale privitoare la acţiunile la purtător. Astfel, de acum încolo, societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni vor putea emite doar acţiuni nominative, iar acțiunile la purtător emise anterior vor fi convertite în acțiuni nominative în termen de 18 luni de la intrarea in vigoare a Legii nr. 129/2019.

În cazul în care acțiunile la purtător nu sunt convertite în acțiuni nominative în termenul prevăzut de lege, ca urmare a nedepunerii de către deţinătorii acţiunilor la purtător la sediul societăţii emitente, acestea se anulează de drept, cu consecința reducerii corespunzătoare a capitalului social, care se va înregistra în Registrul Comerțului.

În concluzie, prin instituirea acestor prevederi legale, persoanele juridice sunt obligate să declare persoana care le controlează, context în care sunt obligate să dețină informații corecte și actualizate cu privire la beneficiarul lor real, inclusiv cu privire la modalitatea prin care se concretizează această calitate, și să le pună la dispoziția organelor de control și a autorităților de supraveghere, la solicitarea acestora.