Noi prevederi fiscale. Depunerea situațiilor financiare se amână pe 31 iulie 2020!

Pe 16.04.2020, în Monitorul Oficial nr. 319, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Aceasta aduce câteva modificări semnificative pentru companii.

Le redăm mai jos pe cele mai importante:

1. Amânarea depunerii situațiilor financiare. Noul termen este 31 iulie 2020.

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

2. Scutiri de la plata impozitului specific pe durata starii de urgență, pentru operatorii din turism și alimentație.

Citește articolul

Pe 16.04.2020, în Monitorul Oficial nr. 319, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Aceasta aduce câteva modificări semnificative pentru companii.

Le redăm mai jos pe cele mai importante:

1. Amânarea depunerii situațiilor financiare. Noul termen este 31 iulie 2020.

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

2. Scutiri de la plata impozitului specific pe durata starii de urgență, pentru operatorii din turism și alimentație.

Pe 16.04.2020, în Monitorul Oficial nr. 319, a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale. Aceasta aduce câteva modificări semnificative pentru companii.

Le redăm mai jos pe cele mai importante:

1. Amânarea depunerii situațiilor financiare. Noul termen este 31 iulie 2020.

Pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) și (3) și art. 37 din Legea contabilității nr. 82/1991 se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv.

2. Scutiri de la plata impozitului specific pe durata starii de urgență, pentru operatorii din turism și alimentație.

Pentru cei care platesc impozit specific potrivit Legii nr. 170/2016 (de ex. turism si alimentatie) nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceștia întrerup activitatea total sau parțial pe perioada stării de urgență decretate.

Astfel, pentru acești contribuabili se recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific aferent anului 2020, prin împărțirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice și înmulțirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfășurat activitatea. În fapt, la stabilirea impozitului pe anul in curs nu se va lua in calcul perioada în care afacerile și-au întrerupt activitatea. 

Pentru a beneficia de această facilitate solicitanții trebuie să îndeplinească 2 condiții:

  1. să dețină Certificatul de Situatie de Urgenta (CSU). Detalii despre cum se poate obține găsiți aici.
  2. să nu se afle în insolvență conform informațiilor disponibile pe pagina Oficiului Național al Registrului Comerțului.

3. Scutirea unor avantaje în natură de impozit și contribuții

Nu se mai considera venituri impozabile și nu vor fi supuse nici contribuțiilor sociale avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcții considerate de către angajator/plătitor esențiale pentru desfășurarea activității și care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgență, potrivit legii.

4. Eșalonarile de plată se vor face fără dobânzi și penalități

Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eșalonare neachitate pe perioada stării de urgență și 30 de zile după încetarea acesteia, nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități.

În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut mai sus, organul fiscal competent, va reface din oficiu graficul de eșalonare, cu respectarea perioadei de eșalonare aprobate. Noul grafic de eșalonare se va comunică debitorului printr-o decizie a organului fiscal.

5. Executările silite se suspendă

Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somație și prin valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, provenite din săvârșirea de infracțiuni.

Termenele de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale și de a cere executarea silită, precum și cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanțelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până termenul de 30 de zile de la data încetării stării de urgență.
 

6. Noi prevederi legat de rambursarea TVA pentru deconturi cu opțiune de rambursare

Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecției fiscale.

Pentru sumele rambursate în aceste condiții inspecția fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc.

Sunt exceptaţi de la aceste prevederi contribuabilii care se află în următoarele cazuri:

  • au infracţiuni înscrise în cazierul fiscal
  • în cazul în care organul fiscal constată riscul unei rambursări necuvenite
  • în cazul în care a fost deschisă procedura de lichidare voluntară sau procedura insolvenţei, fără cei cu plan de reorganizare;
  • e primul decont cu opţiune de rambursare, după înregistrarea ca plătitor de TVA (aceste prevederi nu se aplică contribuabililor mari şi mijlocii);
  • soldul sumei care compune TVA-ul solicitat la rambursare provine din perioade care cumulează peste un an fiscal (aceste prevederi nu se aplică contribuabililor mari şi mijlocii).
7. S-a publicat lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale 
Acestea sunt in pincipal medicamente, echipamente de protecție și mașini de producție măști de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanți, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență.
In cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază aceasta prevedere numai importatorii care dețin autorizație de utilizator final, valabilă la data importului.

 

Taxa aferentă acestor importuri realizate în cursul perioadei fiscale se evidențiază de către importatori în decontul de TVA atât ca taxă colectată, cât și ca taxă deductibilă (se face taxare inversa).

8. Sponsorizări de la microintreprinderi către instituții publice

Microintreprinderile vor putea face sponsorizari către institutii publice și să scadă sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective.

Aceasta se va putea face doar în baza contractului de sponsorizare, fără a mai exista obligația înscrierii entităților beneficiare respective în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, așa cum se prevedea până în prezent.

9. Nu se acorda facilitati fiscale pentru indemnizatiile de șomaj tehnic și pentru zilele libere pentru supravegherea copiilor

Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 și 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pe perioada stării de urgență, pentru indemnizațiile prevăzute la art. XI alin. (1) și art. XV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare și la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilități fiscale.

Aceste prevederi se aplică indemnizațiilor acordate din bugetul de asigurări pentru șomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.

Anterior publicării acestui act normativ, în săptămânile de la debutul crizei pricinuite de coronavirus și până în prezent au fost luate mai multe măsuri de sprijinire a companiilor în perioada crizei. O sinteză a acestora găsiți aici