Noi modificări aduse Codului de Procedură Fiscală

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora:

Răspunderea solidară cu debitorul

La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la raspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Citește articolul

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora:

Răspunderea solidară cu debitorul

La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la raspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 30.01.2012 aduce o serie de noi modificări Codului de Procedură Fiscală. Vom realiza în rândurile următoare o sinteză a acestora:

Răspunderea solidară cu debitorul

La articolul 27 din Codul de Procedură Fiscală care se referă la raspunderea solidară cu debitorul, se introduce litera c) în care se precizează că va răspunde solidar cu debitorul şi reprezentantul legal al contribuabilului care, cu rea-credinţă, declară băncii, potrivit art. 149 alin. (12) lit. a), că nu deţine alte disponibilităţi băneşti.

Domiciliul fiscal al contribuabilului

Domiciliul fiscal definit potrivit alin. (1) ori (3) al art.31 se înregistrează la organul fiscal în toate cazurile în care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social, prin depunerea unei cereri de modificare a domiciliului fiscal, însoţită de acte doveditoare ale informaţiilor cuprinse în aceasta.

Cererea se depune la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal.

Cererea se soluţionează de organul fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de modificare a domiciliului fiscal care se comunică contribuabilului potrivit art. 44.

Organul fiscal emite din oficiu decizia de modificare a domiciliului fiscal ori de câte ori constată că domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

Data schimbării domiciliului fiscal este data comunicării deciziei de modificare a domiciliului fiscal.

Preţuri de transfer

Articolul 79 , alineatul (2) se modifică,in sensul ca in vederea stabilirii preţurilor de transfer, contribuabilii care desfăşoară tranzacţii cu personae afiliate au obligaţia ca, la solicitarea organului fiscal competent, să întocmească şi să prezinte, în termenele stabilite de acesta, dosarul preţurilor de transfer.

Conţinutul dosarului preţurilor de transfer, precum şi condiţiile în care se solicită acesta se vor aproba prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri

A fost introdusă procedura amiabilă în cazul convenţiilor de evitare/eliminare a dublei impuneri,care precizează că în baza prevederilor convenţiei sau acordului de evitare a dublei impuneri, contribuabilul rezident în România, care consideră că impozitarea în celălalt stat contractant nu este conformă cu prevederile convenţiei ori acordului respectiv, poate solicita Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală iniţierea procedurii amiabile.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală realizează procedura amiabilă şi în cazul în care autoritatea competentă a statului cu care România are încheiată o convenţie sau acord de evitare a dublei impuneri îi solicită acest lucru.

Procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri între persoane române afiliate

A fost introdusă procedura amiabilă pentru evitarea dublei impuneri între persoane romane affiliate,iar in cadrul acestei proceduri prin dublă impunere se înţelege situaţia în care acelaşi venit sau profit impozabil se impozitează la două sau mai multe persoane române afiliate între care s-au încheiat tranzacţii.

În cazul tranzacţiilor între persoane române afiliate, ajustarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate, efectuată de către organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de respectiva persoană, este opozabilă şi organului fiscal pentru administrarea creanţelor celeilalte persoane afiliate.

Ajustarea se decide de organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de ajustare care stă la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei de impunere.

Decizia de ajustare se comunică contribuabilului la care s-a efectuat ajustarea, persoanei române afiliate la care se referă tranzacţia ajustată, precum şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată.

Ajustarea este opozabilă organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată numai dacă decizia de ajustare este definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac.

În vederea eliminării dublei impuneri ca urmare a ajustării venitului sau cheltuielii, cealaltă persoană afiliată poate corecta, corespunzător deciziei de ajustare, declaraţia fiscală aferentă perioadei fiscale în care s-a desfăşurat respectiva tranzacţie. Această situaţie reprezintă o condiţie care impune corectarea bazei de impozitare potrivit prevederilor art. 84 alin. (4).

Evidenţa creanţelor fiscale

În scopul exercitării activităţii de colectare a creanţelor fiscale, organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală organizează, pentru fiecare contribuabil, evidenţa creanţelor fiscale şi modul de stingere a acestora.

Contribuabilii au acces la informaţiile din evidenţa creanţelor fiscale potrivit procedurii aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Certificatul de atestare fiscală

Orice persoană care deţine părţi sociale la o societate comercială poate solicita eliberarea unui certificat de atestare fiscală al societăţii.

Restituiri de sume de la ANAF

Prin excepţie de la prevederile alin. (1) al art.117, sumele încasate prin poprire, în plus faţă de creanţele fiscale pentru care s-a înfiinţat poprirea, se restituie din oficiu de organul fiscal în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data încasării.

Dacă debitorul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele prevăzute la alin. (1), (2) şi (21) se vor restitui numai după efectuarea compensării potrivit prezentului cod.

Dobânzi în cazul sumelor de restituit sau de rambursat de la buget

Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii au dreptul la dobândă din ziua următoare expirării termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere prevăzut la art. 117 alin. (2) şi (21) sau in termen de 45 de zile de la inregistrarea cererilor conform art. 70, după caz, până la data stingerii prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege. Acordarea dobânzilor se face la cererea contribuabililor.

Suspendarea, întreruperea sau încetarea executării silite

Măsurile de executare silită aplicate în condiţiile prezentului cod se ridică prin decizie întocmită în cel mult două zile de la data la care a încetat executarea silită, de către organul de executare.

Nerespectarea termenului atrage răspunderea potrivit art. 227 alin. (2).

De asemenea au fost introduse urmatoarele precizari si anume:

  • organul de executare ridică poprirea bancară pentru sumele care depăşesc cuantumul creanţelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi în situaţia în care, din informaţiile comunicate de bănci rezultă că sumele indisponibilizate în favoarea organului de executare acoperă creanţele fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi şi sunt îndeplinite condiţiile pentru realizarea creanţei.
  • poprirea bancară se ridică şi în situaţia în care organul de executare constată că poprirea a rămas fără obiect.

Declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011

Termenul de depunere a declaratiei anuale de impozit pe profit la organul fiscal competent de catre toti contribuabilii este de 25 martie 2012 ,cu exceptia contribuabililor prevăzuţi la art. 34 alin. (5) lit. a) şi b) din Codul fiscal care depun declaraţia anuală de impozit pe profit pentru anul 2011 până la data de 25 februarie 2012