deRainfall iunie 30, 2010

Modificări ale Codului Fiscal valabile de la 1 iulie 2010

Începând cu data de 1 Iulie 2010 va intra în vigoare OUG 58 din 26.06.2010, ordonanţă de urgenţă care va aduce o serie de modificări ale impozitelor si taxelor şi care va afecta toate sectoarele economiei naţionale.

Redăm pe scurt modificările aduse de această ordonanţă:

Impozitul pe profit

Articolul 32 din Codul Fiscal se modifică şi are următorul conţinut:

“Art.32 Orice pierdere realizata prin sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv.

Citește articolul

Începând cu data de 1 Iulie 2010 va intra în vigoare OUG 58 din 26.06.2010, ordonanţă de urgenţă care va aduce o serie de modificări ale impozitelor si taxelor şi care va afecta toate sectoarele economiei naţionale.

Redăm pe scurt modificările aduse de această ordonanţă:

Impozitul pe profit

Articolul 32 din Codul Fiscal se modifică şi are următorul conţinut:

“Art.32 Orice pierdere realizata prin sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv.

Începând cu data de 1 Iulie 2010 va intra în vigoare OUG 58 din 26.06.2010, ordonanţă de urgenţă care va aduce o serie de modificări ale impozitelor si taxelor şi care va afecta toate sectoarele economiei naţionale.

Redăm pe scurt modificările aduse de această ordonanţă:

Impozitul pe profit

Articolul 32 din Codul Fiscal se modifică şi are următorul conţinut:

“Art.32 Orice pierdere realizata prin sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri este deductibila doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv.

Astfel, conform acestui articol, orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat intr-un stat care nu este stat membru al UE, al AELS, sau este situat intr-un stat cu care Romania nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursa de venit. Pierderile neacoperite se reportează şi se recuperează în următorii 5 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe venit

Ca urmare a OUG 58/26.06.2010 a fost modificat articolul 50 alineatul (1), litera a) din Codul Fiscal prin care a fost diminuată cheltuiala deductibila forfetară de la 40 % la 20% din venitul brut, ceea ce va contribui la reducerea venitului net pe care îl va primi beneficiarul contractului de drept de proprietate intelectuală. Aceasta cheltuială se aplică atunci când beneficiarul îşi depune declaraţia anuala de venit până la 28.02.2010 la administraţia financiara şi se stabileşte impozitul final.

Astfel, articolul 50 alineatul (1), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) o cheltuială deductibilă egală cu 20% din venitul brut;”.

In cazul veniturilor provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală,venitul net se stabileşte prin deducerea din venitul brut a contribuţiilor sociale obligatorii plătite şi a unei cheltuieli deductibile egală cu 25% din venitul brut conform modificării aduse de OUG 58/26.06.2010:

Articolul 50 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) o cheltuială deductibilă egală cu 25% din venitul brut”

OUG 58 prevede şi recalificarea oricărei activităţi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată activitate dependentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

O activitate este considerată dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul din următoarele criterii prevăzute de modificările aduse de punctul 2.1 din OUG 58/26.06.2010:

„2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:

a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare fată de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, si respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin si modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;

b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte baza materială a plătitorului de venit, respectiv spatii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă si altele asemenea;

c) beneficiarul de venit contribuie numai cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

d) plătitorul de venit suportă în interesul desfăşurării activităţii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizaţia de delegare-detaşare în ţară şi în străinătate, precum şi alte cheltuieli de această natură;

e) plătitorul de venit suportă indemnizaţia de concediu de odihnă si indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă, în contul beneficiarului de venit;

f) orice alte elemente care reflectă natura dependentă a activităţii.”

Totodată, se stabileşte unui plafon minim pentru venitul net anual dintr-o activitate independenta determinat pe baza de norme de venit la nivel de un salariu de baza minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.

De asemenea începând cu 1 iulie 2010 se introduce ART.III cu privire la impozitarea veniturilor de natură profesională astfel:

“ART. III

(1) Orice venituri de natură profesională, altele decât cele salariale, se impozitează cu cota de impozit pe venit.

(2) Asupra veniturilor prevăzute la alineatul precedent se datorează contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate si asigurări de şomaj.

(3) Baza de calcul la care se aplică aceste contribuţii este limitată la 5 salarii medii brute pe economie la nivelul salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

(4) Obligaţia declarării, calculului, reţinerii si plăţii contribuţiilor prevăzute la alineatul precedent revine plătitorului de venit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

Prin OUG 58 în veniturile salariale vor fi incluse următoarele sume acordate angajaţilor:

  • contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;

Astfel, prin introducerea acestor tichete în cadrul avantajelor de natura salarială acestea vor fi impozitate cu cota de 16% si vor suporta de asemenea toate contribuţiile salariale obligatorii.

  • Contravaloarea tichetelor de masa,de creşă si a tichetelor de vacanţă se vor impozita începând cu data de 01.07.2010 cu cota de 16%, dar nu vor suporta celelalte contribuţii sociale obligatorii.

Prin OUG 58 vor fi de asemenea impozitate şi veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente sub forma dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente şi la depozitele clienţilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Impozitul se calculează si se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului.

Virarea impozitului se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării în cont.

Vor fi impozitate si veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente sub forma dobânzilor pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Pentru veniturile sub formă de dobânzi, impozitul se calculează si se reţine de către plătitorii de astfel de venituri la momentul înregistrării în contul curent sau în contul de depozit al titularului, respectiv la momentul răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire. În situaţia sumelor primite sub formă de dobândă pentru împrumuturile acordate pe baza contractelor civile, calculul impozitului datorat de către plătitorii de venit se efectuează la momentul plăţii dobânzii.

Virarea impozitului pentru veniturile din dobânzi se face lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare înregistrării/răscumpărării, în cazul unor instrumente de economisire, respectiv la momentul plăţii dobânzii, pentru venituri de această natură, pe baza contractelor civile.

Totodată, se va unifica cota de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în următorii 7 ani fiscali consecutivi.

Prin OUG 58 se modifică şi cota de impunere a câştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe baza de contract, precum si orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

Tot prin OUG 58 este ă şi unificarea cotei de impunere pentru câştigurile din jocuri de noroc la 25%.

Impozitul pe veniturile nerezidenţilor

Modificări aduse de OUG 58:

  • Impozitarea cu cota de 16% a veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente deţinute de persoane nerezidente, a dobânzilor la depozitele la termen si/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice nerezidente, precum şi a veniturilor obţinute de nerezidenţi din Romania din transferul instrumentelor financiare derivate.
  • Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise la 16%.
  • Se va acorda credit fiscal numai persoanelor fizice şi juridice rezidente care obţin venituri din state cu care Romania are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri.
  • Majorarea cotei de impunere a venitului obţinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.

Taxa pe valoarea adăugată

Prin OUG 58/26.06.2010 se modifică cota standard de TVA de la 19% la 24%.