Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels

În data de 2 iunie 2015 a fost publicată in Monitorul Oficial Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels, cu aplicabilitate începand cu data de 17 iulie 2015. 

 Această lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microintreprinderi şi întreprinderi mici, societăţi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

Citește articolul

În data de 2 iunie 2015 a fost publicată in Monitorul Oficial Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels, cu aplicabilitate începand cu data de 17 iulie 2015. 

 Această lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microintreprinderi şi întreprinderi mici, societăţi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

În data de 2 iunie 2015 a fost publicată in Monitorul Oficial Legea 120/2015 privind investitorii individuali Business Angels, cu aplicabilitate începand cu data de 17 iulie 2015. 

 Această lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microintreprinderi şi întreprinderi mici, societăţi care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) nu se află in incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă sau faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau lichidării societăţii.

Nu intră sub incidenţa prezentei legi investiţiile realizate în societăti care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

 1. bancar;
 2. asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;
 3. tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară; 
d) jocuri de noroc şi pariuri;
 4. producţie sau comercializare de oţel;
 5. producţie sau comercializare de cărbune;
 6. construcţii de nave maritime şi fluviale;
 7. producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
 8. consultanţă în orice domeniu.

Conform legii orice persoană fizică poate deveni investitor individual-business angel la societăţile enumerate mai sus, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 1. este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părti sociale în favoarea sa;
 2. investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalentul în lei la cursul BNR din ziua efectuării operaţiunii;
 3. investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;
 4. nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 5. nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;
 6. nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni de spalarea banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;

Investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende, pentru o perioadă de 3 ani, din momentul dobândirii parţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobandite conform acestei legi, precum şi de impozitul pentru câştigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă transferul părţilor sociale are loc dupa trecerea unui termen de cel puţin 3 ani de la dobândire. 

 Cu toate acestea, valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilităţile acordate nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali-business angels. Facilităţile fiscale prevazute la art. 3 din lege se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 1. investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora;
 2. actul constitutiv al societăţii, depus pentru sustinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine prevederi privind această investiţie;
 3. societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durata de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;
 4. societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel.

Totodată, măsurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de prezenta lege vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.