deRainfall februarie 2, 2010

Impozitul minim sau impozitul forfetar în anul 2010. Evoluţie şi aşteptări

În 2010, pe lângă aplicarea impozitului minim care nu are o logică economică, a fost modificat şi sistemul de impozitare al microîntreprinderilor de la un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor, la aplicarea un impozit pe profit cu o cota de 16 %, ceea ce impovărează şi mai mult aceste întreprinderi care au fost şi aşa afectate la rândul lor de criza economică globală.

Ar fi interesant să ştim câte din sutele de mii de întreprinderi închise sau cu activitatea suspendată in anul 2009 au fost microîntreprinderi care aveau minim un angajat, care primea un salariu pentru care societatea comercială plătea impozite şi taxe, bani care ajungeau la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat şi care odată cu suspendarea activităţii sau lichidarea lor au fost obligate să renunţe la salariaţi.

Citește articolul

În 2010, pe lângă aplicarea impozitului minim care nu are o logică economică, a fost modificat şi sistemul de impozitare al microîntreprinderilor de la un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor, la aplicarea un impozit pe profit cu o cota de 16 %, ceea ce impovărează şi mai mult aceste întreprinderi care au fost şi aşa afectate la rândul lor de criza economică globală.

Ar fi interesant să ştim câte din sutele de mii de întreprinderi închise sau cu activitatea suspendată in anul 2009 au fost microîntreprinderi care aveau minim un angajat, care primea un salariu pentru care societatea comercială plătea impozite şi taxe, bani care ajungeau la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat şi care odată cu suspendarea activităţii sau lichidarea lor au fost obligate să renunţe la salariaţi.

În 2010, pe lângă aplicarea impozitului minim care nu are o logică economică, a fost modificat şi sistemul de impozitare al microîntreprinderilor de la un impozit pe venit prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor, la aplicarea un impozit pe profit cu o cota de 16 %, ceea ce impovărează şi mai mult aceste întreprinderi care au fost şi aşa afectate la rândul lor de criza economică globală.

Ar fi interesant să ştim câte din sutele de mii de întreprinderi închise sau cu activitatea suspendată in anul 2009 au fost microîntreprinderi care aveau minim un angajat, care primea un salariu pentru care societatea comercială plătea impozite şi taxe, bani care ajungeau la bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat şi care odată cu suspendarea activităţii sau lichidarea lor au fost obligate să renunţe la salariaţi.

Aceşti salariaţi au îngroşat rândul şomerilor care în loc să fie remuneraţi de societăţile comerciale respective au ajuns nişte întreţinuţi ai bugetului de stat, ai noştri ai tuturor celor care plătim taxe şi impozite, mărindu-ne presiunea fiscală atât în anul 2009 cât şi în anul 2010.

Consider că prin eliminarea impozitării pe venit a microîntreprinderilor şi prin păstrarea impozitului minim, care nu are logică economică se va contribui in mod substanţial la suspendarea sau chiar închiderea multor societăţi comerciale şi in mod sigur la creşterea evaziunii fiscale legale şi ilegale în anul 2010.

Impozitul minim sau impozitul forfetar se suprapune astfel in mod nefericit peste încetarea aplicării sistemului de impozitare a microîntreprinderilor pe bază de venit, ceea ce nu va aduce mai mulţi bani la bugetul de stat aşa cum sunt aşteptările, pentru că vor fi găsite şi cheltuielile deductibile necesare pentru a echilibra veniturile obţinute, profitul rămânând unul nesemnificativ şi conducând la un impozit chiar mai mic decât cel rezultat prin aplicarea procentului de 3 % asupra veniturilor obţinute cum era în cazul microîntreprinderilor.

Această nouă schimbare a impunerii microîntreprinderilor alături de impozitul forfetar vor afecta în mod negativ în anul 2010 în jur de 300.000 de societăţi comerciale.

Impozitul minim a fost introdus începand cu luna Mai 2009 prin introducerea în Codul Fiscal al art.18 din OUG 34/2009 şi nu a fost modificat până în prezent.

Reamintesc cu această ocazie că impozitul minim se datorează de către toţi contribuabilii, persoane juridice,cu excepţia contribuabililor prevăzuţi la art.13 lit. c)-e) ,art 15 si art.38, precum şi contribuabilii prevăzuţi la alin (1) al art.18 din Codul Fiscal care desfăşoară activităţi de natura barurilor de noapte,cluburilor de noapte , discotecilor,cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizează aceste venituri în baza unui contract de asociere şi in cazul cărora dacă impozitul pe profit datorat pentru activităţile prevăzute mai sus este mai mic decât 5% din veniturile respective, sunt obligati la plata unui impozit de 5% aplicat acestor venituri înregistrate.

În conformitate cu alin (2)al art.18 din Codul Fiscal contribuabilii, cu excepţia celor prevăzuţi la alin. (1), la art. 13 lit. c)-e), art. 15 şi 38 din Codul Fiscal, în cazul cărora impozitul pe profit este mai mic decât suma impozitului minim pentru tranşa de venituri totale corespunzătoare, prevăzute la alin. (3) art. 18 din Codul Fiscal, sunt obligaţi la plata impozitului la nivelul acestei sume.

În conformitate cu alin (3)al art.18 din Codul Fiscal pentru aplicarea prevederilor alin. (2), sumele corespunzătoare impozitului minim, stabilite în funcţie de veniturile totale înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, sunt următoarele:

Venituri totale anuale RON

Impozit minim anual RON

0-52.000 2.200
52.001-215.000 4.300
215.001-430.000 6.500
430.001-4.300.000 8.600
4.300.001-21.500.000 11.000
21.500.001-129.000.000 22.000
Peste 129.000.001 43.000

În conformitate cu alin.(4) din Codul Fiscal pentru încadrarea în tranşa de venituri totale prevăzută la alin. (3), se iau în calcul veniturile totale, obţinute din orice sursă, înregistrate la data de 31 decembrie a anului precedent, din care se scad:

  1. veniturile din variaţia stocurilor;
  2. veniturile din producţia de imobilizări corporale şi necorporale;
  3. veniturile din exploatare, reprezentând cota-parte a subvenţiilor guvernamentale şi a altor resurse pentru finanţarea investiţiilor;
  4. veniturile din reducerea sau anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere, conform reglementărilor legale;
  5. veniturile rezultate din anularea datoriilor şi a majorărilor datorate bugetului statului, care nu au fost cheltuieli deductibile la calculul profitului impozabil, conform reglementărilor legale;
  6. veniturile realizate din despăgubiri de la societăţile de asigurare;
  7. veniturile prevăzute la art. 20 lit. d).

Impozitul forfetar sau impozitul minim, este în prezent în plin proces de modificare în scopul reducerii ariei de aplicare a acestuia la serviciile unde se înregistrează o presupusă evaziune fiscală şi unde se consideră de către ANAF că nu poate fi combătută evaziunea fiscala prin alte metode.

Cel puţin la nivel declarativ se precizează că impozitul minim va fi aplicat doar industriei hoteliere, a restaurantelor si a serviciilor IT, dar nu există nici o garanţie reală că acesta va fi restrâns la aceste activităţi, cu atât mai mult cu cât sunt voci care nu agreează aplicarea acestuia în domeniul hotelier.

Noua variantă a impozitului minim trebuie finalizată până la sfârşitul lunii februarie 2010 ,dar aplicarea lui în practica se va face cel mai devreme începând cu 01 Aprilie 2010 sau cel tarziu începând cu semestrul II 2010.

Totuşi în conformitate cu art. 34 din Codul Fiscal la plata impozitului pe profit se prevede că:

“ 1. Plata impozitului se face astfel:

b) contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a) (care sunt societăţile comerciale bancare, persoane juridice române, şi sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine), au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial până la data de 25 inclusiv a primei luni următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul, dacă în prezentul articol nu se prevede altfel.

Începând cu anul 2010, aceşti contribuabili urmează să aplice sistemul plăţilor anticipate prevăzut pentru contribuabilii menţionaţi la lit. a).

2. În cazul asocierilor fără personalitate juridică, impozitul datorat de către contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) şi reţinut de către persoana juridică responsabilă se calculează prin aplicarea cotei de impozit asupra părţii din profiturile asocierii, care este atribuibilă fiecărui asociat. Persoana responsabilă are obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se distribuie rezultatul asocierii.

–––-

4 Organizaţiile nonprofit au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

5 Contribuabilii care obţin venituri majoritar din cultura cerealelor şi a plantelor tehnice, pomicultură şi viticultură au obligaţia de a declara şi plăti impozitul pe profit anual, până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor celui pentru care se calculează impozitul.

6. Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au obligaţia de a declara şi efectua trimestrial plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflaţie (decembrie faţă de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an.

7. Prin excepţie de la prevederile alin. (6), contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) nou-înfiinţaţi efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit la nivelul impozitului minim anual aferent primei tranşe de venituri totale, prevăzută la art. 18 alin. (3), recalculat în mod corespunzător pentru perioada impozabilă respectivă.

8. În cazul contribuabililor care în anul precedent au beneficiat de scutiri de la plata impozitului pe profit, conform legii, iar în anul pentru care se calculează şi se efectuează plăţile anticipate nu mai beneficiază de facilităţile fiscale respective, impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate, este impozitul pe profit determinat conform declaraţiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, luându-se în calcul şi impozitul pe profit scutit.”

În situaţia în care contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) lit. a) au înregistrat în anul 2008 pierdere fiscală, aceştia efectuează plăţi anticipate în contul impozitului pe profit în sumă de o pătrime din impozitul minim anual, prevăzut la art. 18 alin. (3).

În condiţiile în care nu se va renunţa la aplicarea si în anul 2010 a impozitului minim în toate domeniile de activitate, cred ca aplicarea sistemului de plăţi anticipate in conformitate cu art.34 din Codul Fiscal se va face prin compararea acestor plăţi anticipate cu impozitul minim, iar în cazul în care impozitul minim este mai mare se va plăţi acest impozit minim.

Rămâne de văzut cum vor fi armonizate aceste articole ale Codului Fiscal la fel cum, rămâne de neînţeles aceasta politică de creştere a impozitelor în condiţii de criza, ştiut fiind faptul că în situaţii de recesiune economică una din măsurile care se impun este aceea a relaxării fiscale, politica aplicată cu foarte mare succes în ţări europene cu tradiţie cum este Germania de exemplu.

De ce este atât de greu de înţeles şi de aplicat un sistem fiscal bun şi în România?