deRainfall aprilie 19, 2010

Din aprilie 2010 – modificări la declaraţia 100

ANAF a renunţat, în cazul impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă la gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii, astfel încât toate acestea vor fi declarate prin intermediul formularului 100. Singura excepţie o reprezintă taxa pe valoare adaugată, pentru care se va pastra în continuare un formular distinct.

Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 1709/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Astfel, prin OPANAF nr. 1709/2010, au fost aduse modificări şi completări Ordinului Preşedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 prin:

Citește articolul

ANAF a renunţat, în cazul impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă la gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii, astfel încât toate acestea vor fi declarate prin intermediul formularului 100. Singura excepţie o reprezintă taxa pe valoare adaugată, pentru care se va pastra în continuare un formular distinct.

Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 1709/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Astfel, prin OPANAF nr. 1709/2010, au fost aduse modificări şi completări Ordinului Preşedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 prin:

ANAF a renunţat, în cazul impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă la gruparea obligaţiilor de plată în declaraţii distincte, în funcţie de destinaţia plăţii, astfel încât toate acestea vor fi declarate prin intermediul formularului 100. Singura excepţie o reprezintă taxa pe valoare adaugată, pentru care se va pastra în continuare un formular distinct.

Măsura a fost luată prin Ordinul nr. 1709/2010, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 231 din 13 aprilie 2010.

Astfel, prin OPANAF nr. 1709/2010, au fost aduse modificări şi completări Ordinului Preşedintelui Agenţiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 prin:

 1. renunţarea la formularul 103 „Declaraţie privind accizele” şi introducerea accizelor în formularul 100;
 2. modificarea şi completarea formularului 100 “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat;
 3. Modificarea declaraţiei 100 constă pe de o parte în crearea unui tabel distinct, care să cuprindă indicatorii necesari administrării accizelor şi taxei de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări, având în vedere reglementările specifice din domeniu, impuse fie de armonizarea legislatiei naţionale cu legislaţia comunitară, fie datorită unui mecanism de plată specific prevazut pentru aceste obligaţii care nu se plătesc în contul unic, iar pe de altă parte constă în reintroducerea indicatorului „Impozit minim” în conţinutul formularului, ca urmare a amânării sistemului de plată anticipată a impozitului pe profit pentru contribuabilii prevăzuti la art.34 alin.(1) lit.b) din Codul fiscal şi menţinerea sistemului de declarare trimestrială a impozitului pe profit.

 4. modificarea şi completarea instrucţiunilor de completare a formularului 100;
 5. modificarea şi completarea Nomenclatorului obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prin introducerea obligaţiilor reprezentând accize, preluarea taxelor de jocuri de noroc pentru care, potrivit legii, există obligaţie declarativă şi eliminarea obligaţiilor pentru care nu există obligaţii declarative, în conformitate cu prevederile art.81 alin.(1) din Codul de procedură fiscală.

Totodată, prin acela;i act normativ se abrogă Ordinul preşedintelui ANAF nr.1451/2010 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 105 „Declaraţie privind taxe de organizare şi exploatare a jocurilor de noroc”.

Instrucţiuni de completare a formularului 100

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează şi se depune de către contribuabilii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile declarative şi de plată pentru impozitele şi taxele cuprinse în Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat.

1. Termenul de depunere a declaraţiei:

 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare, potrivit pct. 1.1-1.3;
 • la alte termene, astfel cum este prevăzut pentru obligaţiile de plată menţionate la pct. 1.4.

1.1. Lunar, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 1. impozit reţinut la sursă, conform legislaţiei specifice privind impozitul pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din salarii (cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 lit. e) şi pct. 1.3), impozit pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, impozit pe veniturile din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil (cu excepţiile prevăzute la pct. 1.2 lit. e) şi pct. 1.3), impozit pe veniturile din vânzarea bunurilor în regim de consignaţie, impozit pe veniturile din activităţi desfăşurate în baza contractelor de agent, comision sau mandat comercial, impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, impozit pe câştigul din operaţiuni de vânzarecumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi din orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din premii şi din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din activităţi agricole, impozit pe alte venituri ale persoanelor fizice;
 2. accize;
 3. impozit la ţiţeiul din producţia internă;
 4. impozit pe dividende distribuite persoanelor juridice;
 5. impozit pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi, persoane fizice/juridice, conform titlului V din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform convenţiilor de evitare a dublei impuneri, încheiate de România cu alte state;
 6. vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate, conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc, regularizată periodic, în funcţie de realizări.

1.2. Trimestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând:

 1. plăţi anticipate, în contul impozitului pe profit anual, datorate de societăţi comerciale bancare, persoane juridice române, şi de sucursalele din România ale băncilor, persoane juridice străine;
 2. impozit pe profit datorat de persoane juridice române, altele decât cele prevăzute la lit. a);
 3. impozit pe profit din asociere datorat de persoane fizice;
 4. impozit pe profit datorat de persoane juridice străine, altele decât cele prevăzute la lit. a): impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent în România, impozit pe profit din asocieri fără personalitate juridică, impozit pe profit datorat de persoane juridice străine care vând/cesionează proprietăţi imobiliare situate în România sau titluri de participare deţinute la o persoană juridică română, conform art. 13 lit. b), c) şi d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. impozit pe veniturile din salarii, precum şi impozit reţinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul asocierilor fără personalitate juridică constituite între persoane fizice şi persoanele fizice care au calitatea de angajator;
 6. redevenţe miniere şi petroliere;
 7. facilităţile fiscale prevăzute la art. 38 alin. (1) şi (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

1.3. Semestrial, pentru obligaţiile de plată reprezentând impozit pe veniturile din salarii şi impozit reţinut la sursă, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, datorate de către asociaţii, fundaţii sau alte entităţi fără scop patrimonial, cu excepţia instituţiilor publice.

1.4. Alte termene de depunere a declaraţiei 100:

 1. până la data de 25 decembrie inclusiv a anului în curs pentru anul următor, pentru obligaţiile de plată reprezentând taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale, cuprinsă la poziţia nr. 25 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;
 2. până la data de 25 a lunii următoare celei în care este prevăzut termenul legal de depunere a bilanţului contabil, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel, pentru obligaţia de plată reprezentând vărsăminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale, conform Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută la poziţia nr. 28 din Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 15;
 3. până la termenul de plată prevăzut de lege, pentru următoarele obligaţii de plată: impozitul pe veniturile din dobânzi, în cazul împrumuturilor acordate pe baza contractelor civile; impozitul pe câştigul din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, în cazul societăţilor închise, şi din transferul părţilor sociale; impozitul pe veniturile din lichidarea unei persoane juridice.

2. Organul fiscal competent

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală contribuabilul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe. În cazul sediului secundar înregistrat ca plătitor de impozit pe veniturile din salarii, declaraţia privind impozitul pe veniturile din salarii, corespunzător activităţii sediului secundar, se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat sediul secundar.

3. Modul de depunere

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat se completează cu ajutorul programului de asistenţă.

Formularul se depune în format hârtie, semnat şi ştampilat conform legii, cu codificarea informaţiei prin cod de bare.

Contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, potrivit reglementărilor legale în vigoare.