deRainfall decembrie 15, 2009

Cum se aplică scutirea de impozit pentru profitul reinvestit?

În Monitorul Oficial nr.761 din 9 noiembrie 2009 a fost publicată Legea nr.329 din 05.11.2009 care aduce o completare Codului Fiscal , fiind introdus un nou articol si anume Art. 19^2. alin (1), care prevede scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Astfel, potrivit legii, profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), aşa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

Scutirea de impozit se aplică doar pentru activele considerate noi, în acest sens înţelegându-se că nu au fost utilizate anterior intrării în vigoare a prezentelor prevederi.

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr.761 din 9 noiembrie 2009 a fost publicată Legea nr.329 din 05.11.2009 care aduce o completare Codului Fiscal , fiind introdus un nou articol si anume Art. 19^2. alin (1), care prevede scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Astfel, potrivit legii, profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), aşa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

Scutirea de impozit se aplică doar pentru activele considerate noi, în acest sens înţelegându-se că nu au fost utilizate anterior intrării în vigoare a prezentelor prevederi.

În Monitorul Oficial nr.761 din 9 noiembrie 2009 a fost publicată Legea nr.329 din 05.11.2009 care aduce o completare Codului Fiscal , fiind introdus un nou articol si anume Art. 19^2. alin (1), care prevede scutirea de impozit a profitului reinvestit.

Astfel, potrivit legii, profitul investit în producţia şi/sau achiziţia de echipamente tehnologice (maşini, utilaje şi instalaţii de lucru), aşa cum sunt prevăzute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obţinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.

Scutirea de impozit se aplică doar pentru activele considerate noi, în acest sens înţelegându-se că nu au fost utilizate anterior intrării în vigoare a prezentelor prevederi.

Profitul investit în condiţiile Legii 329 din 9 noiembrie 2009, reprezintă soldul contului de profit si pierdere, respectiv reprezintă profitul contabil cumulat de la începutul anului si care este utilizat în anul efectuării investiţiei.

Scutirea de impozit se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

În conformitate cu Legea 329 din 9 noiembrie 2009 pentru perioada 1 octombrie – 31 decembrie 2009, pentru aplicarea acestei facilităţi va fi luat în considerare profitul contabil începând cu data de 1 octombrie 2009 şi investit în activele menţionate anterior, produse şi/sau achiziţionate după această dată.

Profitul contabil pentru această perioadă se va determina prin scăderea din profitul contabil al întregului an a profitului contabil înregistrat în perioada 1 ianuarie 2009 – 30 septembrie 2009.

Valoarea fiscală, respectiv valoarea de intrare a activelor pentru care s-a beneficiat de scutire la impozit va fi determinată prin scăderea din valoarea de producţie şi/sau de achiziţie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevăzută de prezenta lege.

În cazul în care profitul contabil acoperă integral valoarea de achiziţie a utilajului pentru care se aplica scutirea de impozit, valoarea fiscala a acestuia va fi egală cu “0”.

În acest caz cheltuiala cu amortizarea acestui mijloc fix va fi ne-deductibilă din punct de vedere fiscal la calculul impozitului pe profit (ea se va impozita aşadar cu cota de 16%).

În cazul în care profitul contabil nu acoperă integral valoarea utilajului, scutirea de impozit pe profit se va aplica doar pentru partea din valoarea de achiziţie a mijlocului fix care este acoperita de profitul contabil şi în acest caz valoarea fiscală a acestuia va fi egala doar cu partea de valoare a mijlocului fix pentru care nu a fost acordată scutire de impozit.

În acest caz cheltuiala cu amortizarea mijlocului fix va avea o parte deductibilă din punct de vedere fiscal care corespunde valorii mijlocului fix pentru care nu s-a aplicat scutirea de impozit şi o parte ne-deductibilă din punct de vedere fiscal (care se impozitează cu cota de 16%), care corespunde părţii din valoarea mijlocului fix pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

În cazul contribuabililor care au fost plătitori de impozit pe venit şi care devin plătitori de impozit pe profit în cursul anului, pentru aplicarea facilităţii se va lua în considerare profitul contabil cumulat de la începutul anului investit în activele menţionate anterior, produse şi/sau achiziţionate începand cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Şi în cazul acestor contribuabili, pentru anul 2009 profitul contabil luat în considerare la aplicarea facilităţii va fi cel înregistrat după data de 1 octombrie 2009.

Scutirea de impozit pe profit se va calcula trimestrial sau anual, după caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit va fi repartizată cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar.

În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se va realiza pierdere contabila, nu se va efectua regularizarea profitului investit, contribuabilul nefiind obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.

De asemenea dacă în perioada 1 octombrie 2009 – 31 decembrie 2009 se înregistrează pierdere, însă pe total an compania înregistrează profit, în această situaţie contribuabilul nu poate beneficia de deducere, el fiind obligat să plătească impozit 16% la întregul profit fiscal.

La încheierea exerciţiului financiar contribuabilul nu va putea distribui pe dividende partea din profitul realizat pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit, el fiind obligat să constituie o rezervă din facilităţi fiscale egală ca valoare cu valoarea din profitul realizat pentru care s-a aplicat scutirea de impozit pe profit.

Pentru activele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru lucrările realizate efectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări, pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv.

Contribuabilii care beneficiază de aceste facilităţi au obligaţia să păstreze în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata lor normală de funcţionare, stabilită potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.

În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit si se stabilesc majorări de întârziere, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii.

Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare în cazul în care societatea beneficiară preia rezerva aferentă profitului scutit, asumându-şi astfel drepturile şi obligaţiile societăţii cedente, precum şi activele înstrăinate în cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.

În cazul în care, ca urmare a aplicării acestei facilităţi, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii vor fi obligaţi la plata impozitului minim în conformitate cu prevederile Art. 18 alin. (2) din Codul fiscal.

De asemenea, contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de rambursarea profitului reinvestit prevăzută la Art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.

Această facilitate fiscală se va putea aplica până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.