deRenata Ban august 20, 2009

Companiile pot cere acum amânarea la plata obligaţiilor fiscale

Guvernul României a publicat în 23 iulie 2009 normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă 92/1009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare stabilind astfel cadrul în care companiile pot beneficia de amânarea la plata obligaţiilor fiscale. Prevederile OUG nr. 92/2009 se vor aplica până la data de 30 iunie 2010.

Potrivit acestui act normativ amânarea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF şi neachitate la termen: impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi pentru majorările de întârziere aferente acestora.

Condiţii pentru a beneficia de amânarea la plată

Pentru a beneficia de amânare la plată contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Citește articolul

Guvernul României a publicat în 23 iulie 2009 normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă 92/1009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare stabilind astfel cadrul în care companiile pot beneficia de amânarea la plata obligaţiilor fiscale. Prevederile OUG nr. 92/2009 se vor aplica până la data de 30 iunie 2010.

Potrivit acestui act normativ amânarea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF şi neachitate la termen: impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi pentru majorările de întârziere aferente acestora.

Condiţii pentru a beneficia de amânarea la plată

Pentru a beneficia de amânare la plată contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

Guvernul României a publicat în 23 iulie 2009 normele de aplicare ale Ordonanţei de Urgenţă 92/1009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare stabilind astfel cadrul în care companiile pot beneficia de amânarea la plata obligaţiilor fiscale. Prevederile OUG nr. 92/2009 se vor aplica până la data de 30 iunie 2010.

Potrivit acestui act normativ amânarea la plată se acordă pentru obligaţiile fiscale administrate de ANAF şi neachitate la termen: impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi pentru majorările de întârziere aferente acestora.

Condiţii pentru a beneficia de amânarea la plată

Pentru a beneficia de amânare la plată contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să aibă toate declaraţiile fiscale depuse conform legii;
  • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante la data de 30 septembrie 2008;
  • să nu aibă înscrise fapte în cazierul fiscal;
  • să nu aibă atrasă răspunderea pentru contribuabilii persoane fizice, potrivit prevederilor Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, sau să nu i se fi atras răspunderea solidară pentru contribuabili, potrivit prevederilor art. 27 şi 28 din Codul de procedură fiscală.

Perioada amânării

Amânarea la plată nu poate depăşi 6 luni sau data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă, iar amânarea la plată se acordă unui contribuabil o singură dată într-un an calendaristic. Termenul începe să curgă de la data emiterii deciziei de acordare a amânării la plată.

Mod de acordare

Amânarea la plată se acordă la cererea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, modul de organizare şi data înfiinţării. Termenul general de soluţionare a cererilor de amânare la plată este de maximum 15 zile de la data depunerii cererilor.

Certificatul de atestare fiscală solicitat de contribuabil odată cu cererea de amânare la plată va cuprinde sumele ce vor face obiectul acestei cereri. În certificat se vor menţiona creanţele fiscale principale exigibile, existente în sold în ultima zi a lunii anterioare depunerii cererii şi neachitate la data eliberării acestuia, precum şi majorările de întârziere aferente acestora.

Contribuabilii care nu au domiciliul fiscal în România şi care au obligaţii fiscale neachitate la termen, pot beneficia de amânare la plată numai dacă aceştia desemnează un împuternicit potrivit art. 18 din Codul de procedură fiscală.

Obligaţia constituirii garanţiilor în vederea obţinerii amânării la plată

Constituirea garanţiilor sub forma scrisorilor de garanţie bancară, a bunurilor mobile şi imobile este o obligaţie în vederea obţinerii amânării la plată, iar cuantumul acestora trebuie să acopere sumele amânate la plată.
În cazul unei scrisori de garanţie bancară, aceasta va avea o valabilitate mai mare cu 60 de zile decât perioada de amânare la plată realizată conform prevederilor art. 4 alin. (3) din OUG nr. 92/2009, în cazul în care garanţia este sub forma bunurilor mobile libere de orice sarcini, organul fiscal competent poate să verifice existenţa faptică a acestora accesând baza de date a Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare. Şi nu în ultimul rând, în cazul în care contribuabilul oferă bunuri imobile libere de orice sarcini, acesta va prezenta organului fiscal competent extras de carte funciară.

Pierderea valabilităţii amânării la plată

Contribuabilii pierd valabilitatea amânării la plată în cazul în care:

  • contribuabilii nu îşi achită, conform legii, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată;
  • nu sunt îndeplinite obligaţiile privind constituirea garanţiilor sub forma scrisorii de garanţie bancară sau cele privind oferirea unor bunuri libere de orice sarcini în vederea instituirii măsurilor asiguratorii.

Pierderea valabilităţii amânării la plată va atrage anularea acesteia, precum şi începerea sau continuarea, după caz, a executării silite.

Prezenţa majorărilor de întârziere

Pe perioada amânării la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen, cu excepţiile prevăzute de lege, se datorează majorări de întârziere conform prevederilor art. 123 din Codul de procedură fiscală. Cuantumul majorărilor de întârziere este de 36,5% pe an.

Efectele aplicării acestor norme constau în ordinea de stingere a obligaţiilor fiscale astfel cum este stabilită de art. 115 din Codul de procedură fiscală, suspendarea executării silite, în măsura în care era începută, ori neînceperea acesteia în caz contrar, precum şi mecanismul de corectare a neconcordanţelor dintre evidenţa solicitantului şi cea înscrisă în fişa pe plătitor.

Astfel, atunci când se constată neconcordanţe între obligaţiile fiscale cuprinse în cererea contribuabilului şi cele din certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent va solicita, în scris, prezentarea contribuabilului la sediu pentru clarificarea situaţiei fiscale a acestuia, transmiţându-se contribuabilului şi o copie a certificatului de atestare fiscală.