Ce trebuie să știm despre Cercetarea Disciplinară?

Primim de multe ori întrebări legate de abateri disciplinare și procedura cercetării disciplinare, așa că ne-am propus ca în acest articol să facem o sinteză a principalelor lucruri pe care ar trebui să le știți atunci când vă intersectați cu astfel de subiecte.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, constând într-o acțiune sau inacțiune săvârșită de către salariat. Prin aceasta au fost încălcate norme legale sau regulamentul intern, prevederile contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Primul articol dedicat cercetării disciplinare este articolul 247 din Codul Muncii, articol care prevede foarte clar că angajatorului îi revine prerogativa disciplinară, cu dreptul de a aplica, conform legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Citește articolul

Primim de multe ori întrebări legate de abateri disciplinare și procedura cercetării disciplinare, așa că ne-am propus ca în acest articol să facem o sinteză a principalelor lucruri pe care ar trebui să le știți atunci când vă intersectați cu astfel de subiecte.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, constând într-o acțiune sau inacțiune săvârșită de către salariat. Prin aceasta au fost încălcate norme legale sau regulamentul intern, prevederile contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Primul articol dedicat cercetării disciplinare este articolul 247 din Codul Muncii, articol care prevede foarte clar că angajatorului îi revine prerogativa disciplinară, cu dreptul de a aplica, conform legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Primim de multe ori întrebări legate de abateri disciplinare și procedura cercetării disciplinare, așa că ne-am propus ca în acest articol să facem o sinteză a principalelor lucruri pe care ar trebui să le știți atunci când vă intersectați cu astfel de subiecte.

Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca, constând într-o acțiune sau inacțiune săvârșită de către salariat. Prin aceasta au fost încălcate norme legale sau regulamentul intern, prevederile contractului individual de muncă, ale contractului colectiv de muncă aplicabil, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

Primul articol dedicat cercetării disciplinare este articolul 247 din Codul Muncii, articol care prevede foarte clar că angajatorului îi revine prerogativa disciplinară, cu dreptul de a aplica, conform legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.

Sancțiunile disciplinare aplicabile angajaților sunt descrise în articolul 248 din Codul Muncii, respectiv sunt:

 1. Avertismentul scris (singura măsură ce poate fi aplicată fără efectuarea în prealabil a unei cercetări disciplinare);
 2. Retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durată ce nu poate depăși 60 de zile;
 3. Reducerea salariului de bază pe o durată de 1-3 luni cu 5-10%;
 4. Reducerea salariului de bază și/sau, după caz, și a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu 5-10%;
 5. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Etapele procedurii de cercetare disciplinare sunt:

 • Întocmirea referatului privind săvârșirea abaterii disciplinare;
 • Întocmirea actului de numire a comisiei de cercetare disciplinară (de regulă formată din 3 membri)
 • Întocmirea convocării salariatului, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii;
 • Întocmirea unei note explicative și ascultarea salariatului;
 • Întocmirea procesului-verbal de finalizare a cercetării disciplinare prealabile;
 • Emiterea unei decizii de sancționare de către angajator, fără să fie obligat să țină cont în mod obligatoriu de propunerea de sancționare a comisiei de cercetare disciplinară prealabilă.

Conform articolului 252 din Codul Muncii prevederile cu privire la aplicarea sancțiunilor disciplinare sunt:

 1. Angajatorul dispune aplicarea sancțiunii disciplinare prinr-o decizie în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.
 2. Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:
  1. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;
  2. Precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat;
  3. Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute în articolul 251, alineatul 3, nu a fost efectuată cercetarea;
  4. Temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică;
  5. Termenul în care sancțiunea poate fi contestată;
  6. Instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.
 3. Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.
 4. Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătură de primire, ori în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.
 5. Decizia de sancțonare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Așadar, cercetarea disciplinară cuprinde următoarele etape ce trebuie incluse în regulamentul intern:

 1. Declanșarea cercetării disciplinare prealabile
 2. Numirea comisiei de cercetare disciplinară prealabilă
 3. Convocarea salariatului
 4. Desfășurarea cercetării disciplinare prealabile
 5. Finalizarea cercetării disciplinare prealabile

În această etapă, comisia de cercetare disciplinară va întocmi un raport de cercetare în care se va specifica dacă fapta săvârșită de salariat este încadrată ca abatere disciplinară, precum și propunerile de sancționare.

De asemenea, în raportul de cercetare trebuie menționate în mod obligatoriu:

 • Descrierea faptei săvârșite de salariat în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de acesta și motivul pentru care fapta a fost încadrată ca abatere disciplinară;
 • Precizarea prevederilor din regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat, corelate, după caz, cu prevederile din instrucțiunile de lucru , deciziile interne, alte documente specifice încălcate/nerespectate de către salariat;
 • Motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuată cercetarea;
 • Propunerea de sancționare și temeiul de drept în baza căruia sancțiunea disciplinară se aplică (articolul din regulamentul intern, coroborat cu articolul din Legea 53/2003 republicată în Codul Muncii, în baza cărora se aplică sancțiunea disciplinară).

Mai trebuie menționat și conceptul de radiere a sancțiunii disciplinare. O sancțiune disciplinară neurmată de o alta sancțiune pe o perioada mai lunga de 12 luni se consideră radiată. Acest lucru se va concretiza printr-o decizie scrisă emisă de către angajator.

Așadar, dacă avem minim 12 luni între o abatere și o altă abatere, nu putem discuta despre abateri disciplinare succesive.