Ce modificări ale Codului Fiscal propune Ministerul Finanţelor?

Ministerul Finanţelor Publice a propus un nou proiect pentru modificarea Codului Fiscal, care ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2010.

Redăm în continuare modificările propuse de acest proiect.

Impozitul pe profit

Proiectul de OUG prevede menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

Citește articolul

Ministerul Finanţelor Publice a propus un nou proiect pentru modificarea Codului Fiscal, care ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2010.

Redăm în continuare modificările propuse de acest proiect.

Impozitul pe profit

Proiectul de OUG prevede menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

Ministerul Finanţelor Publice a propus un nou proiect pentru modificarea Codului Fiscal, care ar urma să intre în vigoare de la 1 iulie 2010.

Redăm în continuare modificările propuse de acest proiect.

Impozitul pe profit

Proiectul de OUG prevede menţinerea prevederilor legate de recuperarea diferită a pierderilor externe doar pentru sediile permanente situate în alte state decât state membre ale Uniunii Europene/Asociatiei Europene a Liberului Schimb sau sunt situate într-un stat cu care Romania nu are încheiată o convenţie de evitare a dublei impuneri.

Astfel, orice pierdere realizată printr-un sediu permanent situat într-un stat care nu este stat membru al Uniunii Europene, al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb sau este situat într-un stat cu care Romania nu are încheiată conventie de evitare a dublei impuneri, este deductibilă doar din veniturile obţinute de sediul permanent respectiv. În acest caz, pierderile realizate printr-un sediu permanent se deduc numai din aceste venituri, separat, pe fiecare sursă de venit. Pierderile neacoperite se reporteaza şi se recuperează în urmatorii 5 ani fiscali consecutivi.

Impozitul pe venit

Proiectul propune recalificarea oricărei activităţi care îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerată activitate dependentă, aplicând principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

Totodată, se stabileşte unui plafon minim pentru venitul net anual dintr-o activitate independentă determinat pe bază de norme de venit la nivel de un salariu de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la momentul stabilirii normei de venit, înmulţit cu 12.

De asemenea, se modifică cotele de cheltuială forfetară acordată la calculul venitului net anual din drepturi de proprietate intelectuală în sensul diminuării acesteia de la 40% la 20% iar în cazul veniturilor de această natură provenind din crearea unor lucrări de artă monumentală de la 50% la 25%.

În plus, în veniturile salariale vor fi incluse urmatoarele sume acordate angajaţilor:

 • contravaloarea tichetelor cadou acordate potrivit legii;

 • contravaloarea tichetelor de creşă acordate conform legii;

 • contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate conform legii;

 • contravaloarea tichetelor de masă acordate potrivit legii.

De asemenea, vor fi incluse în veniturile salariale şi impozitate plăţile compensatorii, acordate potrivit legii.

Includerea tichetelor de masă, de creşă, de vacanţă şi a tichetelor cadou în categoria veniturilor salariale

În cazul în care tichetele cadou, de masă, de creşă sau de vacanţă vor fi considerate venituri salariale la aceste venituri se vor calcula atât contribuţiile de asigurari sociale, sănătate, şomaj aferente angajatorului cât şi cele aferente angajatului, precum şi fondul de accidente, fondul de garantare a creanţelor salariale şi fondul de asigurari de sănătate(FNUASS).

Exemplu:

În cazul acordării a 20 tichete de masă cu o valoare unitara de 8,72 RON, într-o luna calendaristica avînd 20 de zile lucrătoare, pornind de la un venit net de 174 RON reprezentând contravaloarea celor 20 de tichete de masă, se va ajunge la un venit brut de 208 RON, iar societatea care acordă aceste tichete va trebui sa reţină şi să vireze următoarele contribuţii:

 • Contribuţia angajatorului la asigurările sociale 43 RON
 • Contribuţia de sănătate datorată de angajator 11 RON

 • Contribuţia la fondul de şomaj datorată de angajator 1 RON

 • Contribuţia la fondul de sănătate(FNUASS) datorată de angajator 2 RON

 • Contribuţia la fondul de risc datorată de angajator 1 RON

 • Comisionul pentru cărţile de muncă (0,75%) 2 RON

 • Fondul de garantare a creanţelor salariale 1 RON

 • Contribuţia individuala de asigurări sociale 22 RON,

 • Contributia individuală la asigurarile sociale de sănătate 11 RON

 • Contribuţia individuală la fondul de şomaj 1 RON

În funcţie de salariul brut la care se adaugă valoarea brută a acestor tichete de masă, va fi influenţată deducerea personală şi implicit impozitul pe venitul din salarii cu cota de 16%.

În cazul nostru, dacă salariatul are un venit brut pentru care beneficiază de deduceri personale, chiar şi în cazul în care se adaugă valoarea brută a acestor tichete de masă, impozitul pe venitul din salarii datorat în acest caz va fi egal cu zero.

În acest exemplu angajatorul reţine şi virează pentru angajat contribuţii în sumă de 34 RON, iar contribuţiile datorate de angajator se ridică la suma de 61 RON, angajatorul plătind un total de 95 RON contribuţii.

În cazul în care venitul brut al angajatului depăşeşte limita prevazută de lege pentru acordarea de deduceri personale, acesta nu va mai beneficia de deduceri personale nici pentru tichetele de masă acordate, iar în acest caz la o valoare netă a tichetelor de masă de 174 RON vom avea un venit brut de 248 RON şi următoarele contribuţii datorate:

 • Contribuţia angajatorului la asigurările sociale 52 RON
 • Contribuţia de asigurări de sănătate datorată de angajator 13 RON
 • Contribuţia la fondul de şomaj datorată de angajator 1 RON
 • Contribuţia la fondul de asigurari de sănătate(FNUASS) datorată de angajator 2 RON
 • Contribuţia la fondul de risc datorată de angajator 1 RON
 • Comision cărţi de muncă (0,75%) 2 RON
 • Fondul de garantare a creanţelor salariale 1 RON
 • Contribuţia individuală de asigurări sociale 26 RON
 • Contribuţia individuală la asigurarile sociale de sanatate 14 RON
 • Contribuţia individuală la fondul de şomaj 1 RON

În cazul nostru salariatul are un venit brut pentru care nu beneficiaza de deduceri personale, deci impozitul datorat în acest caz va fi egal cu 33 RON.

În acest exemplu angajatorul reţine şi vireaza pentru angajat contribuţii în sumă de 74 RON, iar contribuțiile datorate de angajator se ridica la suma de 72 RON, un total de 146 RON.

Impozitarea tichetelor de masă, de creşă, de vacanţă şi a tichetelor cadou cu o cotă de impozit de 16%

În cazul în care tichetele de masă nu vor fi considerate venituri salariale dar vor fi considerate venituri impozabile acordate în condiţiile actuale (acordarea unui tichet de masă pentru fiecare zi de lucru efectuată) şi impozitate cu cota de 16%, la un venit net obţinut din contravaloarea tichetelor de masă de 174 RON îi va corespunde un venit brut de 208 RON şi un impozit pe venit rezultat prin aplicarea cotei de 16% în suma de 33 RON.

Prin acest proiect de ordonanţă vor fi de asemenea impozitate şi veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente sub forma dobânzilor la depozitele la vedere/conturile curente şi la depozitele clientilor constituite în baza legislaţiei privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Vor fi impozitate şi veniturile obţinute de către persoanele fizice rezidente sub forma dobânzilor pentru depozite la termen, şi/sau instrumente de economisire cu cota de 16%, indiferent de data constituirii raportului juridic.

Totodată, se va unifica cota de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise la 16%, indiferent de perioada de deţinere a titlurilor şi reportarea pierderii nete anuale în urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Proiectul prevede, de asemenea, stabilirea şi efectuarea de către contribuabili, în cursul anului fiscal, a plăţilor anticipate la sfârsitul fiecărui trimestru, în contul impozitului anual datorat.

La calculul câştigului net şi a impozitului aferent în cazul transferului titlurilor de valoare, altele decât parţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, pentru anul 2010, se aplică urmatoarele reguli:

 • pentru perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 se determină câştigul net/pierderea netă aferent/aferentă acestei perioade în funcţie de perioada de deţinere şi se asimilează castigului net anual /pierderii nete anuale. Impozitul se determină prin aplicarea cotelor de impunere de 1% şi respectiv 16% la câştigul net aferent perioadei, asimilat câştigului net anual.

Pierderea netă aferentă perioadei 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2010 asimilată pierderii nete anuale se compensează cu câştigul net asimilat câştigului net anual aferent perioadei 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010. Dacă în urma compensării rezultă pierdere, aceasta se reporteaza numai asupra câştigului net anual impozabil aferent anului 2011.

 • pentru perioada 1 iulie 2010 – 31 decembrie 2010 regulile privind impunerea câştigului din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise se aplică prin asimilarea perioadei respective cu anul fiscal.

Proiectul de act normativ prevede şi modificarea cotei de impunere anticipată a cîştigurilor din operaţiuni de vânzare cumpărare valută la termen pe bază de contract, precum si orice alte operaţiuni de acest gen de la 1% la 16% pentru persoane fizice rezidente.

De asemenea, în proiect este prevazută şi unificarea cotei de impunere pentru caştigurile din jocuri de noroc la 25%.

Impozitul pe veniturile nerezidentilor

Modificări propuse:

 • Impozitarea veniturilor obţinute din dobânzi la depozitele la vedere/conturi curente deținute de persoane nerezidente, a dobânzilor la depozitele la termen si/sau instrumente de economisire a persoanelor fizice nerezidente, precum şi a veniturilor obtinute de nerezidenţi din Romania din transferul instrumentelor financiare derivate.
 • Unificarea cotei de impunere a veniturilor obţinute din transferul titlurilor de valoare altele decat părţile sociale şi valorile mobiliare în cadrul societăţilor închise la 16%.
 • Se va acorda credit fiscal numai persoanelor fizice şi juridice rezidente care obţin venituri din state cu care Romania are încheiate Convenţii de evitare a dublei impuneri.
 • Majorarea cotei de impunere a venitului obţinut din jocuri de noroc de la 20% la 25% pentru persoane nerezidente.

Impozitele şi taxele locale

Proiectul propune de asemenea instituirea unei taxe de solidaritate, prin completarea art. 283 din Codul fiscal cu două noi alineate, alin. (4) si (5), reprezentând:

 1. 50% din impozitul datorat in anul 2010 pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 2. 100% din impozitul datorat în anul 2010 pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
 3. 200% din impozitul datorat în anul 2010 pentru cea de-a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.