deMirela Rosu mai 22, 2009

Societăţile care importă sau exportă bunuri sunt obligate să obţină codul EORI

Începând cu 1 iulie 2009, toţi operatorilor economici care derulează operaţiuni de import-export pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui să deţină un cod unic pentru operaţiuni vamale, codul EORI.

Prevederile legale care definesc codul EORI sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 312-2009 şi fac parte din reglemetările Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din data de 17 aprilie 2009. Procedura de obţinere a acestui cod pe teritoriul României este reglementată de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România.

Citește articolul

Începând cu 1 iulie 2009, toţi operatorilor economici care derulează operaţiuni de import-export pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui să deţină un cod unic pentru operaţiuni vamale, codul EORI.

Prevederile legale care definesc codul EORI sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 312-2009 şi fac parte din reglemetările Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din data de 17 aprilie 2009. Procedura de obţinere a acestui cod pe teritoriul României este reglementată de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România.

Începând cu 1 iulie 2009, toţi operatorilor economici care derulează operaţiuni de import-export pe teritoriul Uniunii Europene vor trebui să deţină un cod unic pentru operaţiuni vamale, codul EORI.

Prevederile legale care definesc codul EORI sunt cuprinse în Regulamentul (CE) nr. 312-2009 şi fac parte din reglemetările Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98 din data de 17 aprilie 2009. Procedura de obţinere a acestui cod pe teritoriul României este reglementată de Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 691/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea şi identificarea operatorilor economici stabiliţi în România.

Potrivit informaţiilor prezentate de către Autoritatea Vamală, în România numerele EORI vor fi obţinute de la direcţiile regionale pentru accize şi operaţiuni vamale în a căror rază de competenţă îşi au sediul, companiile solicitante sau în cazuri excepţionale la birourile vamale. Direcţiile regionale sunt situate în: Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Galaţi, Craiova, Braşov, Constanţa şi Oradea.

Pentru obţinerea numărului EORI, solicitantul trebuie să depună împreună cu cererea de solicitare, următoarele documente prevăzute de Ordinul nr. 691/2009:

  • certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului
  • actul constitutiv al operatorului economic, cu modificările şi completările ulterioare, dacă este cazul
  • contractul de reprezentare
  • documente din care rezultă numerele de identificare TVA

Direcţia Regională pentru accize si operaţiuni vamale atribuie Codul EORI într-un termen scurt, 2-3 zile, transmiţând solicitantului o notificare de atribuire a codului fie la adresa de poştă electronică indicată de solicitant, fie la sediul direcţiei regionale.

Dacă ulterior momentului atribuirii numărului EORI, intervin modificări ale oricăror date cuprinse în cererea şi documentele depuse, posesorul EORI are obligaţia de a notifica direcţiei regionale competente aceste modificări.

Scopul deţinerii codului EORI este că acesta “va servi drept referinţă comună în relaţiile operatorilor economici cu autorităţile vamale de pe întreg terirtoriu Uniunii Europene, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi alte autorităţi”.