Se modifică și completează Codul Muncii!

O propunere de modificare a Codului Muncii a fost adoptată și ulterior publicată, la finalul lunii septembrie.

Citește articolul

O propunere de modificare a Codului Muncii a fost adoptată și ulterior publicată, la finalul lunii septembrie. Redăm mai jos principalele modificări ale noului act normativ:

1. La articolul 17, alineatele (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă ori pe durata concilierii unui conflict individual de muncă, oricare dintre părţi poate fi asistată de către un consultant extern specializat în legislaţia muncii sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este, conform propriei opţiuni, cu respectarea prevederilor alin. (7).
(7) Cu privire la informaţiile furnizate, prealabil încheierii contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, inclusiv pe durata concilierii, între părţi poate interveni un contract de confidenţialitate.”

Se introduce un nou articol care confirmă ceea ce se întâmplă deja în practică, respectiv:

2. Art. 34. 1.1– „ (1) Fiecare angajator are dreptul de a-şi organiza activitatea de resurse umane şi salarizare, în următoarele moduri:
a) prin asumarea de către angajator a atribuțiilor specifice;
b) prin desemnarea unuia sau mai multor angajați căruia să îi repartizeze, prin fişa postului, atribuţii privind activitatea de resurse umane şi salarizare;
c) prin contractarea unor servicii externe specializate în resurse umane și salarizare.
(2) Serviciile externe specializate în resurse umane și salarizare vor fi coordonate de către un expert în legislaţia muncii.”

Noutatea în acest caz o constituie obligativitatea coordonării serviciilor externe specializate în resurse umane și salarizare de către un expert în legislația muncii.

După articolul 231 se introduce un nou articol cu un cuprins vast referitor la acțiunea cu bună credință și încercarea soluționării amiabile în cazul unui conflict individual de muncă.

„(2) În vederea promovării soluționării amiabile și cu celeritate a conflictelor individuale de muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractului individual de muncă sau pe parcursul executării acestuia, părțile pot cuprinde în contract o clauză prin care stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluționează pe cale amiabilă, prin procedura concilierii.
(3) Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înțelege modalitatea de soluționare amiabilă a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislația muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.
(4) Consultantul extern specializat în legislația muncii prevăzut la alin. (3), denumit în continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert în legislația muncii sau, după caz, un mediator specializat în legislația muncii, care, prin rolul său activ, va stărui ca părțile să acționeze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaților recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi suportat de către părți conform înțelegerii acestora.
(5) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern.
(6) Oricare dintre părți se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă.
(7) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data comunicării invitației prevăzute la alin. (6).

La art. 251 din Codul Muncii se introduce de asemenea un nou alineat cu o precizare importantă respectiv:
„ Pentru efectuarea cercetării disciplinare, angajatorul va desemna o persoană sau va stabili o comisie ori va apela la serviciile unui consultant extern specializat în legislaţia muncii, pe care o/îl va împuternici în acest sens.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0893 din 30 Septembrie 2020.