Prelungirea termenului la Declarația Unică, bonificații, amnistia fiscală și alte facilități, prin OUG 69/2020

În Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicată OUG nr. 69/2020 în care sunt cuprinse mai multe prevederi mult așteptate de contribuabili.

Iată principalele modificari:

Declarația unică
Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din OUG nr. 6/2020 pentru depunerea Declarației unice a fost prorogat pana la 30 iunie 2020. Masura era asteptată fiind anunțată în urmă cu câteva zile de către autoritățile fiscale.

Bonificații impozit pe venit, CAS și CASS

Se modifică prevederile din Codul fiscal privind acordarea de bonificații în ce privește CAS, CASS și impozit astfel:

Citește articolul

În Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicată OUG nr. 69/2020 în care sunt cuprinse mai multe prevederi mult așteptate de contribuabili.

Iată principalele modificari:

Declarația unică
Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din OUG nr. 6/2020 pentru depunerea Declarației unice a fost prorogat pana la 30 iunie 2020. Masura era asteptată fiind anunțată în urmă cu câteva zile de către autoritățile fiscale.

Bonificații impozit pe venit, CAS și CASS

Se modifică prevederile din Codul fiscal privind acordarea de bonificații în ce privește CAS, CASS și impozit astfel:

În Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai a fost publicată OUG nr. 69/2020 în care sunt cuprinse mai multe prevederi mult așteptate de contribuabili.

Iată principalele modificari:

Declarația unică
Termenul de 25 mai 2020 prevăzut la art. V din OUG nr. 6/2020 pentru depunerea Declarației unice a fost prorogat pana la 30 iunie 2020. Masura era asteptată fiind anunțată în urmă cu câteva zile de către autoritățile fiscale.

Bonificații impozit pe venit, CAS și CASS

Se modifică prevederile din Codul fiscal privind acordarea de bonificații în ce privește CAS, CASS și impozit astfel:

  • Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din impozitul pe venitul anual. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat. Procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice
  • Începând cu anul 2021, se poate acorda bonificaţie de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.
  • Începând cu anul 2021 se pot acorda bonificaţii de până la 10% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Nivelul bonificaţiei, termenele de plată şi condiţiile de acordare se stabilesc prin legea anuală a bugetului de stat.

Bonificații pentru declarațiiile aferente anului 2019 cu termen de depunere în 2020:

Dacă declaraţia unică se depune până la 30 iunie 2020 inclusiv, se acordă următoarele BONIFICAȚII:

a) pentru plata impozitului pe venit, CAS si CASS , reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau compensare, integral până la data 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de transmitere la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din toate aceste 3 taxe.

Bonificaţia prevăzută la lit. b) se acordă numai dacă este îndeplinită condiţia de acordare a bonificaţiei prevăzută la lit. a), caz în care se aplică ambele bonificaţii.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică sub rezerva verificării ulterioare. Obligaţiile fiscale de plată se determină prin diminuarea obligaţiilor fiscale datorate cu valoarea bonificaţiei.

Important: Bonificaţiile se acordă numai în situaţia în care obligaţiile fiscale anuale de plată, reprezentând impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, se sting integral prin plată sau compensare, până la 30 iunie 2020 inclusiv

TVA

După înregistrarea în scopuri de TVA societățile vor face obiectul unei analize de risc efectuate de organul fiscal central potrivit prevederilor alin. (11) lit. h) şi prevederilor art. 7 din Codul de procedură fiscală.

Anterior, analiza de risc se realiza inainte de acordarea codului de TVA, organul fiscal putand decide sa nu acorde codul pentru persoanele cu risc fiscal ridicat.

Cererile de înregistrare în scopuri de TVA depuse şi nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă (14.05.2020), se soluţionează fără a mai face obiectul analizei criteriilor pentru evaluarea riscului fiscal.

Scutire de CAS, CASS si CAM pentru premii/stimulente în context COVID

Sumele reprezentând stimulente/prime acordate de către angajator din fondul de salarii, pentru perioada stării de urgenţă decretate potrivit legii pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, persoanelor fizice care realizează venituri din salarii în baza contractului individual de muncă, ca urmare a desfăşurării de activităţi care presupun contact direct cu cetăţenii şi sunt supuse riscului de infectare cu SARSCoV-2, nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorie pentru muncă.

Document justificativ : decizia angajatorului, pentru stabilirea persoanele fizice beneficiare ale sumelor, precum şi activităţile desfăşurate de către acestea care presupun contact direct cu cetăţenii.

Prevederile se aplică pentru sumele acordate începând cu data intrării în vigoare a Ordonanței, pe perioada stării de urgenţă
decretate potrivit legii, plătite până la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri

Pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020 Consiliile Locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti pot adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind unele reduceri de impozite cum ar fi:

  • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, proprietarii/utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;
  • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului dacă, în perioada de urgenţă utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

Ordonanța stabilește mai multe alte măsuri concrete pe care le vom detalia separat.

Acordarea unor facilităţi la plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public – panouri publicitare

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi
până la data de 31 august 2020, calculul, respectiv plata taxei şi a chiriei datorate pentru ocuparea domeniului public cu panouri publicitare, în cazul contractelor de concesionare, închiriere sau asociere în participaţie existente, se va efectua numai pentru panourile decorate cu reclamă comercială, proporţional cu perioada de timp în care respectivele panouri au fost efectiv decorate.

Anularea unor obligaţii accesorii

Acest capitol se aplică pentru toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, unităţi administrativ teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti ori instituţii publice.

Dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile aferente obligaţiilor bugetare principale, restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, se anulează dacă sunt
îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

  • toate obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 martie 2020 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015 (plată, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripție, dare în plată și prin alte modalități prevăzute expres de lege) până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  • sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligaţiile bugetare principale şi accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 aprilie 2020 şi data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;
  • debitorul să aibă depuse toate declaraţiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv. Această condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care, pentru perioadele în care nu s-au depus declaraţii fiscale, obligaţiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de către organul fiscal central;
  • debitorul depune cererea de anulare a accesoriilor după îndeplinirea în mod corespunzător a condiţiilor prevăzute mai sus, dar nu mai târziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii.