Prelungirea șomajului tehnic și alte măsuri introduse de OUG 70/2020

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 a fost publicată ieri (14 Mai 2020) în Monitorul Oficial. Ea aduce numeroase modificărim dintre care cele mai importante vizează Codului Fiscal și decontarea șomajului tehnic, ca măsura de ajutorare în aceasta perioadă dificila, a companiilor afectate de criza produsa de SARS-CoV-2.

Redăm mai jos o sinteză a principalelor prevederi cuprinse în OUG 70/2020, pe câteva categorii importante:

I. Prelungirea unor măsuri de protecție socială

Actul normativ reglementează mai multe măsuri determinate de situația epidemiologică actuală din România, dintre care: 

Citește articolul

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 a fost publicată ieri (14 Mai 2020) în Monitorul Oficial. Ea aduce numeroase modificărim dintre care cele mai importante vizează Codului Fiscal și decontarea șomajului tehnic, ca măsura de ajutorare în aceasta perioadă dificila, a companiilor afectate de criza produsa de SARS-CoV-2.

Redăm mai jos o sinteză a principalelor prevederi cuprinse în OUG 70/2020, pe câteva categorii importante:

I. Prelungirea unor măsuri de protecție socială

Actul normativ reglementează mai multe măsuri determinate de situația epidemiologică actuală din România, dintre care: 

Ordonanța de Urgență nr. 70/2020 a fost publicată ieri (14 Mai 2020) în Monitorul Oficial. Ea aduce numeroase modificărim dintre care cele mai importante vizează Codului Fiscal și decontarea șomajului tehnic, ca măsura de ajutorare în aceasta perioadă dificila, a companiilor afectate de criza produsa de SARS-CoV-2.

Redăm mai jos o sinteză a principalelor prevederi cuprinse în OUG 70/2020, pe câteva categorii importante:

I. Prelungirea unor măsuri de protecție socială

Actul normativ reglementează mai multe măsuri determinate de situația epidemiologică actuală din România, dintre care: 

 • se prelungește perioada de acordare a indemnizației pentru șomaj tehnic pana la data de 31 Mai 2020
 • perioada de acordare a indemnizației pentru șomajul tehnic va putea fi prelungită și după această dată pentru anumite sectoare de activitate în care se vor menține restricțiile actuale.
 • Indemnizațiile de șomaj tehnic de care beneficiază salariații sunt stabilite la valoarea de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat de către aceștia, indemnizație ce este suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj.
 • această indemnizație nu poate fi mai mare decât 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut în Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (nr.6/2020) și anume 4.071,75 Ron.

Prin excepție de la prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj:

 • perioada de suspendare a raporturilor de muncă pe perioada stării de urgență și a stării de alertă instituite potrivit legii, se ia în calcul la stabilirea stagiului de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii pentru indemnizația de șomaj.
 • perioada stării de urgență și perioada stării de alertă în care contractele individuale de muncă sunt suspendate în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, pentru care angajatorii nu datorează contribuția asiguratorie pentru muncă, constituie stagiu asimilat în sistemul asigurărilor pentru șomaj.
 • pentru stabilirea și calculul indemnizației de șomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002, se utilizează îndemnizația prevăzută la art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată numărul zilelor libere plătite pentru unul dintre părinți se stabilește până la încheierea cursurilor anului școlar 2019-2020. 

Angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale, companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariați, au obligația de a stabili programe individualizate de muncă, fără acordul salariatului, astfel încât între salariați să se asigure existența unui interval de o oră la începerea și la terminarea programului de muncă, într-un interval de trei ore.

Programul de muncă individualizat și modul de repartizare a acestuia pe zile se stabilesc în actul adițional la contractul individual de muncă sau în actul administrativ emis de conducătorul instituției sau autorității publice, după caz.

II. Măsuri în domeniul sănătății

 • Serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele asistive se acordă și se validează fără a fi necesară utilizarea cardului național de asigurări sociale de sănătate sau a documentelor înlocuitoare ale acestuia.
 • Consultațiile medicale acordate în asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv pentru unele servicii conexe necesare actului medical, prevăzute în pachetul de servicii de bază, respectiv în pachetul minimal de servicii medicale, pot fi acordate și la distanță, utilizând orice mijloace de comunicare.

III. Măsuri privind activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului 

 • Pe o perioadă de 6 luni de la data încetării stării de urgență activitatea Oficiului Registrului Comerțului se derulează în principal prin mijloace electronice și prin corespondență, în condițiile legii.
 • Activitatea de lucru cu publicul la ghișeele instituției se derulează pe parcursul unui program de lucru de 4 ore, fracționat în două intervale orare, iar în perioada cuprinsă între acestea se dezinfectează spațiile afectate lucrului cu publicul. 
 • Detalii complete despre modul în care va funcționa activitatea ORC în următoarele 6 luni găsiți aici

IV. Măsuri în domeniul insolvenței 

Pe durata stării de alertă, debitorul aflat în stare de insolvență sau care ajunge în stare de insolvență va putea să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, fără a avea însă obligația de a introduce această cerere.

La cererea adresată tribunalului va fi atașată dovada notificării organului fiscal competent cu privire la intenția de deschidere a procedurii insolvenței.

V. Măsuri în domeniul fiscal-bugetar 

 • Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările către asociații și fundații legal constituite, de medicamente, echipamente de protecție, alte dispozitive sau echipamente medicale și materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea și combaterea COVID-19, prevăzute în anexa nr. 2 a Ordonanței de urgență, efectuate până la data de 1 septembrie 2020.
  • Scutirea se aplică doar cu condiția ca bunurile achiziționate de asociații/fundații să fie utilizate de acestea pentru combaterea COVID-19 sau să fie donate altor entități care le folosesc pentru combaterea COVID-19.
  • Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declarația pe propria răspundere cu privire la destinația bunurilor, pusă la dispoziția sa de asociația/ fundația beneficiară, cel târziu la momentul livrării.
 • Pentru veniturile impozabile obținute din România de rezidenți și nerezidenți din activități desfășurate în domeniul organizării de evenimente culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment, ori din participarea efectivă la astfel de activități:
  • impozitul se calculează, respectiv se reține în momentul plății venitului și se declară și se plătește la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a avut loc evenimentul.
  • impozitul se calculează, se reține, se declară și se plătește, în lei, la bugetul de stat, la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României pentru ziua în care se efectuează plata venitului către nerezidenți.
  • aceste prevederi se aplică în cazul în care evenimentele culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale sau de divertisment sunt reprogramate până la finalul anului 2021 ca urmare a situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

VI. Suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor: 

Pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor, dobânzilor și comisioanelor, conform OUG nr. 37/2020:

 • debitorii trimit creditorilor o solicitare în acest sens, în format letric sau prin poșta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distantă oferit de creditor, cel mai târziu până la 15 iunie 2020.
 • prin Certificatul pentru situație de urgență necesar pentru a beneficia de suspendarea rambursării ratelor se constată, în baza declarațiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretate (noutate: luna mai).

VII. Măsuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor

Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

 • încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel județean sau 
 • retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.

VIII. Măsuri în domeniul economic 

 • Se prelungește până la data de 15 iunie 2020 termenul în care Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri poate elibera Certificate de Situații de Urgență, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 în perioada stării de urgență.
 • Certificatul pentru Situații de Urgență emis de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri constată în baza declarației pe propria răspundere că operatorul economic a înregistrat o diminuare a veniturilor sau a încasărilor de minim 25% în luna martie, aprilie sau mai 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020 sau întreruperea parțială sau totală a activității ca efect al deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență decretată.
 • Pe perioada stării de alertă, operatorii de transport și distribuție energie electrică și gaze naturale asigură continuitatea furnizării serviciilor, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/ deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă.
 • Pe perioada stării de alertă, operatorii de apă, canal și salubritate asigură continuitatea furnizarea serviciilor de utilități respective, iar în situația în care este incident un motiv de debranșare/ deconectare, amână efectuarea acestei operațiuni până la încetarea stării de alertă.