Obținerea atestatului pentru experiența profesională dobândită în România

În data de 5 februarie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 314/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Ordinul reglementează aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European.

Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordinul 134/2016.

Citește articolul

În data de 5 februarie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 314/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Ordinul reglementează aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European.

Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordinul 134/2016.

În data de 5 februarie 2016 s-a publicat în Monitorul Oficial al României Ordinul nr. 314/2016 emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. Ordinul reglementează aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European.

Prin experienţă profesională dobândită în România de o persoană fizică în calitate de salariat se înţelege exercitarea efectivă şi legală, cu normă întreagă sau echivalent parţială, în condiţiile legii, a unei profesii/ocupaţii, dacă practicarea acesteia face referire la activităţile enumerate în anexa nr. 2 la ordinul 134/2016.

Pentru a obţine atestatul solicitantul depune la registratura agenţiei din judeţul în care îşi are domiciliul sau reşedinţa un dosar care trebuie să conţină următoarele documente:

  • cerere
  • documentul de identitate, în fotocopie
  • certificatul de naştere, în fotocopie, tradus în limba română, după caz
  • certificatul de căsătorie, după caz, tradus în limba română, în fotocopie
  • declaraţie pe propria răspundere, dată în fata notarului public, în original
  • Documentele pot fi transmise şi prin poştă, cu confirmare de primire, sau prin e-mail

În situaţia transmiterii documentelor prin poşta electronică, solicitantul trebuie să transmită, prin poştă, în original, declaraţia pe propria raspundere.

Cererile de eliberare a atestatelor se soluţionează în termen de 30 zile de la data înregistrării. Atestatele eliberate de agenţie se înscriu în Registrul Atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale.

Experienţa profesională dobândită în calitate de salariat se dovedeşte cu:

  • o copie de pe pagina din registrul electronic, care cuprinde înscrierile referitoare la persoana sa, certificată de către reprezentantul legal al angajatorului;
  • adeverinţe eliberate de angajatori care cuprind informaţiile înregistrate în Registrul general de evidenţă a salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal (CNP), data angajării, denumirea ocupaţiei conform Clasificaţiei ocupaţiilor din România, tipul contractului; atribuţiile exercitate;
  • carnetul de muncă(copie), dacă este cazul;
  • orice alt document, eliberat de angajator, care să ateste activitatea desfăşurată de solicitant şi vechimea în ocupaţia pentru care acesta a obţinut calificarea, aşa cum rezultă din dosarul personal.

Persoanele interesate din UE, SEE sau Confederaţia Elveţiană pot solicita agenţiilor informaţii privind legalitatea documentelor care au dus la eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale. 2kiski порно