Noutăți legislative privind microîntreprinderile și PFA-urile de la 1 ianuarie 2023

Începând din luna ianuarie 2023 statutul microîntreprinderilor va cunoaște câteva schimbări semnificative.

Citește articolul

Începând din luna ianuarie 2023 statutul microîntreprinderilor va cunoaște câteva schimbări semnificative. Acestea sunt rezultatul Ordonanței de Guvern nr. 16/2022, un act normativ mult disputat, care a generat multe modificări ale Codului Fiscal și multe tensiuni în mediul de afaceri.


Ce se schimbă pentru microîntreprinderi?

Conform prevederilor OG 16/2022, art. 47 alineatul (1), litera c) o microîntreprindere va fi acea persoană juridică română care va îndeplini cumulativ următoarele condiții, la dată de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

  • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile;
  • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale;
  • instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi;
  • are cel puțin un salariat, (situație în care este necesară eliminarea cotei de impozitare de 3%).

Alte prevederi ale actului normativ precizează faptul că:

  • microîntreprinderile NU pot opta pentru plata impozitului pe profit în cursul anului fiscal, opțiunea putând fi exercitată începând cu anul fiscal următor, cu excepțiile prevăzute la art. 52. (realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro).Opțiunea se comunică organelor fiscale competențe;
  • o persoană juridică română care este nou-înființată poate opta să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal, în termen de 30 de zile inclusiv de la dată înregistrării persoanei juridice respective. Așadar, în cazul în care raportul de muncă este suspendat, potrivit legii, condiția referitoare la deținerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile și situația este înregistrată pentru prima dată în anul fiscal respectiv. În caz contrar sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozițiile art. 52 alin. (2). (persoanelor juridice române care întră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități).

Că și concluzie, referitor la condiția de a avea minimum un angajat pentru aplicarea impozitului pe venit specific microintreprinderilor, se precizează că raporturile de muncă suspendate pot atrage trecerea la impozitul pe profit dacă suspendarea ține mai mult de 30 de zile. Pentru că suspendarea raportului de muncă de sub 30 de zile să nu atragă trecerea la impozitul pe profit este obligatoriu că situația să nu se repete mai mult de o dată într-un an fiscal.

De asemenea, una din clauzele noi și care va genera multe complicații în practică este instituirea unei condiții de deținere de titluri de participare de către același acționar/asociat la cel mult trei microîntreprinderi. 

Ce presupune actuala formulare din actul normativ?

“În situația în care, în cursul anului fiscal, oricare dintre asociații/acționarii unei microîntreprinderi deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la mai mult de trei microîntreprinderi, asociații/acționarii trebuie să stabilească microîntreprinderea/microîntreprinderile care ies de sub incidența prezentului titlu și care urmează să aplice prevederile titlului II începând cu trimestrul în care se înregistrează situația respectivă, astfel încât condiția referitoare la numărul maxim de trei microîntreprinderi la care oricare dintre asociați/acționari deține peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot să fie îndeplinită.

Ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor se comunică organului fiscal competent, potrivit prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și este definitivă pentru anul fiscal curent.”

În practică, atunci când vorbim de acționari diferiți, cu participări diferite în mai multe companii este foarte dificil să ne imaginăm cum vor fi luate aceste decizii, ce se va întâmpla dacă nu va exista un acord al acționarilor majoritari cu privire la stabilirea vectorului fiscal (care dintre companii să renunțe la statutul de microîntreprindere?), etc. Din nefericire nu credem că legiuitorul a luat în calcul toate variantele posibile și a anticipat blocajele posibile în aplicarea acestei prevederi, așadar întregul mediu de afaceri așteaptă cu interes normele de aplicare.

Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

O altă noutate adusă de OG16/2022 se referă la majorarea imopozitului pe dividende. Conform noilor prevederi, impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române. Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la dată de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Această prevedere (majorarea impozitului pe dividende de la 5 la 8%) este valabilă pentru toate companiile, dar în cazul microîntreprinderilor care oricum vor suferi și alte modificări cu impact fiscal negativ, aceasta va avea un impact mai mare.

Schimbări și pentru PFA-uri. Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit

Același act normativ, la articolul 69, alineatul (9) introduce modificări care vor impacta și PFA-urile, respectiv:
“Contribuabilii, pentru care venitul net se determină pe bază de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, începând cu anul fiscal următor au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 25.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal. Această categorie de contribuabili are obligația să completeze corespunzător și să depună declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice până la dată de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a venitului.”

Până acum, respectiv până la data de 01.08.2022 prevederea era astfel:

  • contribuabilii pentru care venitul net se determina pe bază de norme de venit  trebuia ca  în anul fiscal anterior să fi  înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro.

Așadar, începând de anul viitor mult mai puțini contribuabili vor putea beneficia în viitor de facilitățile calculării venitului net pe bază de norme de venit.