Noua variantă REVISAL publicată în Monitorul Oficial

Prin intermediul HG nr. 500/2011, noua variantă a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, urmând să intre în vigoare începând cu 1 august 2011.

Care sunt modificările?

Citește articolul

Prin intermediul HG nr. 500/2011, noua variantă a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, urmând să intre în vigoare începând cu 1 august 2011.

Care sunt modificările?

Prin intermediul HG nr. 500/2011, noua variantă a Registrului General de Evidenţă a Salariaţilor a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, urmând să intre în vigoare începând cu 1 august 2011.

Care sunt modificările?

  • Completarea şi transmiterea Registrului se fac de către una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisă de către angajator care deţin calificare/specializare/perfecţionare în domeniul resurselor umane şi cunoştinţe de operare a calculatorului la nivel de utilizator;
  • Angajatorii pot contracta serviciul de completare şi transmitere a registrului prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori înregistraţi la inspectoratele teritoriale de muncă, care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile prevederilor legale în vigoare, cu respectarea dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. ;
  • Angajatorul are obligaţia informării, în scris, a Inspectoratului teritorial de muncă despre încheierea contractului de prestări servicii;
  • Registrul va cuprinde: elementele de identificare a tuturor salariaţilor: numele, prenumele, codul numeric personal-CNP, cetăţenia şi ţara de provenienţă (Uniunea Europeană, non-UE, Spatiul Economic European ); data angajării; perioada detaşării şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea; funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării Ocupaţiilor din România (COR) sau altor acte normative; tipul contractului individual de muncă; durata normală a timpului de muncă şi repartizarea acestuia; salariul, sporurile şi cuantumul acestora; perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, cu excepţia cazurilor de suspendare ţn baza certificatelor medicale; data încetării contractului individual de muncă;
  • Registrul se păstreaza în formă electronică la sediul angajatorului şi, după caz, la sediul sucursalei, agenţiei, reprezentanţei sau al altor asemenea unităţi fără personalitate juridică, care au delegată competenţa înfiinţării registrului.
  • Procedura privind transmiterea registrului în format electronic se stabileşte prin Ordin al Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, după adoptarea soluţiei tehnice a registrului în format electronic şi în funcţie de aceasta;
  • La solicitarea scrisă a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa îi elibereze acestuia: copii ale documentelor existente în dosarul personal; copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfaşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.
  • Registrul electronic şi dosarele personale ale fiecărui salariat se vor pastra în condiţii care să asigure securitatea datelor, precum şi păstrarea lor îndelungată şi corespunzătoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.