Noile măsuri fiscal-bugetare propuse de Guvern. Ce se schimbă de fapt?

Ultimele modificari aduse Codului Fiscal pentru stabilirea echilibrului bugetar.

Citește articolul

În această vară a existat în mediul public o dezbatere aprinsă pe baza unor posibile măsuri fiscal-bugetare care să ajute la restabilirea echilibrului bugetar. Puternic contestate de mediul de afaceri, unele din măsurile propuse nu s-au mai regăsit în proiectul de amendare a Codului Fiscal publicat în această săptămână de către Guvern spre dezbatere publică. Multe dintre ele însă au rămas în vigoare.

Redăm mai jos care sunt totuși modificările pe care Guvernul încearcă acum să le impună, odată cu votarea actului normativ. Aceste măsuri vizează Legea 227/2015 privind Codul Fiscal:

Microîntreprinderi

Potrivit proiectului de lege, microîntreprinderile vor fi fi taxate astfel:

  • 1%, pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv și care nu desfășoară activitățile prevăzute la punctul următor;
  • 3%, pentru microîntreprinderile care:
    • realizează venituri peste 60.000 euro; sau
    • desfășoară activități, principale sau secundare, corespunzătoare codurilor CAEN: 5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator, 5829 – Activități de editare a altor produse software, 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației, 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, 5590 – Alte servicii de cazare, 5610 – Restaurante, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte servicii de alimentaţie n.c.a., 5630 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor, 6910 – Activități juridice – numai pentru societățile profesionale cu personalitate juridică, constituite de avocați potrivit legii, 8621 – Activități de asistență medicală generală, 8622 – Activități de asistență medicală specializată, 8623 – Activități de asistență stomatologică, 8690 – Alte activități referitoare la sănătatea umană.”

Cotele de impozitare, menționate mai sus, aplicabile veniturilor microîntreprinderilor se reglementează începând cu data de 1 ianuarie 2024.

În cazul în care pe parcursul unui an fiscal veniturile realizate depășesc nivelul celor 60.000 EUR sau microîntreprinderea începe să desfășoare activități în domeniile enumerate mai sus cota de 3% se aplică începând cu acel trimestru (și pentru celelalte activități în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN). Aceasta e valabilă și în cazul contrar, în care nu se depășește acest prag, sau nu se desfășoară aceste activități, microîntreprinderea aplică cota de impozitare de 1%, începând cu acel trimestru.

La calculul acestei limite se are în vedere suma cumulate de la începutul anului, iar cursul de schimb este cel valabil la închiderea exercițiului financiar precedent.

Companiile din domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară

Se limitează facilitățile fiscale pentru cei din domeniul IT, construcții, agricultură și industria alimentară. Scutirea de odinioară se aplică acum doar pentru un contract de muncă, la un singur angajator, pentru sumele din venitul brut lunar de până la 10.000 lei inclusiv. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 10.000 lei nu beneficiază de facilităţi fiscale; Se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare publicării în Monitorul Oficial al României.

Următoarele prevederi se vor reglementate începând cu 1 ianuarie 2024:

PFA – activități independente

Noutatea în cazul PFA-urilor se referă la introducerea unui plafon la CASS la 60 de salarii minime.

Astfel, persoanele care au venituri din activități independente vor avea un nou plafon pentru plata CASS de 10%. Acestea ar urma să plătească 10% la veniturile nete dacă au sub 60 de salarii minime. Dacă au mai mult, atunci va fi plafonat la cele 60.

Taxarea companiilor mari

Începând cu anul fiscal 2024 se va institui impozitul minim pe cifra de afaceri. Astfel,
companiile care au realizat în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 milioane euro, iar 
în anul curent de raportare determină un impozit pe profit mai mic decât impozitul minim pe
cifra de afaceri, vor datora un impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Impozitul minim pe cifra de afaceri se determină prin aplicarea unui procent de 1 % asupra 
unei baze de impozitare, care este egală cu: venituri totale – venituri scutite – achiziția de active
– amortizarea activelor achiziționate înainte de 1 ianuarie 2024.

În mod concret ce active, respectiv ce
 amortizare se vor lua în considerare la acest calcul se va stabili ulterior printr-un Ordin de ministru.

Alte prevederi

Veniturile a căror sursă nu poate fi dovedită se impozitează cu 70%

Începând cu data de 01 iulie 2024, se propune modificarea cotei de impozit pentru veniturile realizate de persoanele fizice a căror proveniență nu poate fi dovedită, prin introducerea unei cote de 70% aceasta având ca scop creșterea conformării voluntare a contribuabililor, cu implicații favorabile asupra creșterii încasărilor bugetare.

Audit obligatoriu pentru sponsorizări și donații

Totodată, se propune completarea legii contabilității prin introducerea obligativității auditării în cazul persoanelor juridice fără scop patrimonial care, în exercițiul financiar de raportare, au primit sume, în valoare cumulată care urmează a fi stabilită prin ordin al ministrului finanțelor, reprezentând subvenții, sponsorizări, sume redirecționate, conform legii, din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum și alte forme similare de finanțare.

În cazul acestor persoane, situațiile financiare anuale urmează să fie însoțite de o declarație care evidențiază sumele astfel primite, respectiv utilizate. Situațiile financiare anuale, împreună cu declarația menționată, sunt supuse unui audit extern efectuat de un auditor financiar, în condițiile legii.

Tichetele de masă se vor impozita suplimentar cu cota de 10 %

Pentru tichetele de masă și voucherele de vacanță se prevede impunerea suplimentară cu o cotă de 10%, reprezentând contribuția la sănătate. Impozitul suplimentar se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut din care se deduce contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată și reținută la sursă.

Factura electronică în România

Începând cu 01.01.2024, pentru operațiunile realizate între persoane impozabile stabilite în România conform art. 266 alin. (2), sunt considerate facturi numai facturile care îndeplinesc condițiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (detalii aici). Termenul de transmitere al facturilor va fi de 5 zile lucrătoare. Nerespectarea acestui termen va rezulta în contravenții începând cu 31.03.2024.

Impozit extra pentru bunurile mobile si imobile cu valoare mare

Sunt obligate la plata impozitului special pe bunurile imobile și mobile de valoare mare persoanele fizice care au în proprietate sau proprietate comună clădiri rezidențiale situate în România dacă valoarea impozabilă a clădirii, calculată potrivit art. 457, depășește 2.500.000 lei; persoanele fizice și persoanele juridice care au în proprietate autoturisme înmatriculate sau înregistrate în România a căror valoare de achiziție individuală depășește 375.000 lei. Impozitul se datorează pe o perioadă de 5 ani începând cu anul fiscal în care are loc predarea-primirea autoturismului sau pentru fracțiunea de ani rămasă până la împlinirea perioadei de 5 ani de la această dată pentru cele la care predarea-primirea autoturismului a avut loc anterior. Suma se calculează astfel:

  • în cazul proprietăților reprezentând clădiri rezidențiale, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii comunicată de către organul fiscal local prin decizia de impunere și plafonul de 2.500.000 lei;
  • în cazul proprietăților reprezentând autoturisme, prin aplicarea unei cote de 0,3% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție și plafonul de 375.000 lei.

Modificarea TVA-ului de la 5% la 9%

Se aplică în cazul locuințelor sociale ce îndeplinesc anumite condiții. Totuși cota de 5 % va fi menținută până la 31.12.2024 dacă au fost încasate avansuri pentru locuințele respective până la data de 31.12.2023. Aceleași modificări de cote se vor aplica și pentru panourile fotovoltaice și componentele acestora; de la 5% la 19% – pentru intrarea la evenimente sportive și pentru utilizarea facilităților sportive de la 9% la 19% – modificări de cote pentru produsele cu zahăr adăugat.

RO e-Sigiliu

Se propune implementarea unui sistem bazat pe utilizarea unor dispozitive electronice și a unei aplicații informatice care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare a transporturilor rutiere de bunuri, indiferent dacă acestea sunt aflate în tranzit sau au ca destinație finală un operator economic de pe teritoriul național. Aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri pe teritoriul național se realizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală și Autoritatea Vamală Română în baza unei analize de risc.

Procedura privind stabilirea criteriilor de risc, aplicarea sigiliilor inteligente și monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri sunt stabilite prin ordin comun elaborat în termen de 60 zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României.
În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligația asigurării integrității acestora. Neîndeplinirea de către conducătorul auto a obligației prevăzute constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune și se sancționează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei.

Modificarea plafoanelor pentru plățile în numerar și introducerea unui plafon de casă de 50.000 lei

Noile măsuri propun modificarea sumelor ce se pot plăti în cursul unei zile. Plafoanele cu tranzacții în numerar care în prezent sunt 5.000 lei, respectiv 10.000 lei (magazine tip cash&carry), se vor reduce la 1.000, respectiv 2.000 lei, astfel:

  • încasări/plăți cu persoanele cu o formă legală de constituire în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei de persoană, sau 2.000 lei în cazul magazinelor cash and carry;
  • plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.

În ce privește operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate între persoanele juridice și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 5.000 lei până la data de 31 decembrie 2024 și 2.500 lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

Operațiunile de încasări și plăți în numerar între persoanele fizice, efectuate ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum și cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se pot efectua în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/tranzacție, până la data de 31 decembrie 2024 și 5.000 lei/tranzacție începând cu data de 1 ianuarie 2025. Diferența între aceste sume și totalul tranzacției poate fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar, plata fragmentată fiind în continuare interzisă.