Noi modificări în atenția contribuabililor care organizează și conduc contabilitea în partidă simplă

Regulile specifice contabilității în partidă simplă se schimbă începând cu 1 Martie 2015. Ordinul MFP 170/2015 cuprinde noi dispoziții privitoare la contabilitatea în partidă simplă.

Reglementarile specifice contabilităţii în partidă simplă se aplică de către:

Citește articolul

Regulile specifice contabilității în partidă simplă se schimbă începând cu 1 Martie 2015. Ordinul MFP 170/2015 cuprinde noi dispoziții privitoare la contabilitatea în partidă simplă.

Reglementarile specifice contabilităţii în partidă simplă se aplică de către:

Regulile specifice contabilității în partidă simplă se schimbă începând cu 1 Martie 2015. Ordinul MFP 170/2015 cuprinde noi dispoziții privitoare la contabilitatea în partidă simplă.

Reglementarile specifice contabilităţii în partidă simplă se aplică de către:

  • persoanele fizice şi asocierile fără persoanalitate juridică ale căror venituri sunt supuse impozitului pe venit în conformitate cu Codul fiscal, al căror venit net anual este determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitate. Este vorba despre beneficiari ai veniturilor obţinute din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
  • 
persoanele sau entităţile care, prin actul normativ de înfiinţare, prin legi speciale sau prin alte acte normative, au obligaţia ţinerii contabilităţii în partidă simplă, cu excepţia persoanelor juridice fără scop patrimonial.

Aceste persoane au obligația să conducă evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă sau, la opțiunea acestora, pe baza regulilor contabilității în partidă dublă, cu excepția celor pentru care în actul normativ de înființare, în legi speciale sau în alte acte normative există prevederi exprese privind ținerea contabilității în partidă simplă.

Persoanele care conduc evidența contabilă pe baza regulilor contabilității în partidă simplă pot trece la conducerea contabilității în partidă dublă de la începutul exercițiului financiar ulterior celui în care au decis această trecere.

Persoanele care optează pentru ținerea evidenței contabile pe baza regulilor contabilității în partidă dublă organizează și conduc contabilitatea proprie în baza reglementărilor contabile în vigoare, aplicabile operatorilor economici, până la nivel de balanță de verificare, fără a întocmi situații financiare anuale.

Registrele obligatorii sunt: Registrul jurnal și Registrul-inventar.

În cazul în care se optează pentru conducerea contabilităţii in partidă dublă, se vor prelua, pe baza inventarului și a informațiilor privind creanțele și datoriile, ca solduri inițiale, sumele din documentele întocmite pentru ținerea contabilității în partidă simplă.

Deschiderea conturilor de imobilizări, stocuri, creanțe, disponibilități bănești și datorii, în vederea preluării în contabilitatea în partidă dublă a acestor elemente, se efectuează cu ajutorul contului 455 „Sume datorate acționarilor/asociaților”.

Ca și avantaje, contabilitatea în partidă dublă poate oferi o evidenţă mult mai clară a încasărilor şi plăţilor precum şi a tipurilor de cheltuieli sau venituri, însă poate genera un cost suplimentar prin angajarea unui specialist contabil.

La data intrării în vigoare a ordinului mai sus menționat se abrogă OMFP nr. 1.040/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea evidenței contabile în partidă simplă de către persoanele fizice care au calitatea de contribuabil.