Din partea statului, pentru angajatori

În ultima vreme am primit multe întrebări de la diferiţi angajatori, referitoare la subvenţia pe care o pot primi de la stat dacă angajează anumite categorii de persoane.

Conform Legii nr. 250 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, angajatorii pot beneficia de anumite stimulente financiare (sub forma subvenţiilor şi facilităţilor din partea statului) dacă angajează în muncă:

Citește articolul

În ultima vreme am primit multe întrebări de la diferiţi angajatori, referitoare la subvenţia pe care o pot primi de la stat dacă angajează anumite categorii de persoane.

Conform Legii nr. 250 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, angajatorii pot beneficia de anumite stimulente financiare (sub forma subvenţiilor şi facilităţilor din partea statului) dacă angajează în muncă:

În ultima vreme am primit multe întrebări de la diferiţi angajatori, referitoare la subvenţia pe care o pot primi de la stat dacă angajează anumite categorii de persoane.

Conform Legii nr. 250 din 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76 din 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116 din 2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, angajatorii pot beneficia de anumite stimulente financiare (sub forma subvenţiilor şi facilităţilor din partea statului) dacă angajează în muncă:

 • absolvenţi;
 • şomeri peste 45 de ani sau şomeri părinţi, unici susţinători ai familiilor monoparentale;
 • şomeri care în termen de cinci ani de la data angajării împlinesc condiţiile legale de pensionare;
 • elevi şi studenţi, pe perioada vacanţelor;
 • ucenici;
 • persoane cu handicap;
 • tineri cu risc de marginalizare socială.

Deoarece este o parte mai puțin cunoscută, în rândurile de mai jos, voi prezenta o scurtă sinteză a ceea ce reprezintă ajutorul din partea statului pentru acele companii care angajează tinerii cu risc de marginalizare.

Angajatorii pot beneficia de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la angajarea acestor tineri (dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referintă, care în prezent este de 500 lei, repectiv ajutorul nu poate depăşi suma de 1000 de lei/angajat). Acest ajutor va fi oferit angajatorului până la expirarea duratei contractului de solidaritate, cu următoarele condiţii :

 • încadrarea în muncă se realizează în baza unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de muncă pe perioada nedeterminată;
 • locul de muncă pe care este încadrat tânarul este un loc de muncă vacant, care a fost comunicat Agenţiei pentru Ocuparea Forţei de Muncă teritoriale;
 • sunt îndeplinite şi alte condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare pentru acordarea acestei sume.

Noţiunea de tânăr cu risc de marginalizare se defineşte ca fiind persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 ani care se înregistrează la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul său, după caz, reşedinţa. Tânărul trebuie să se încadreze în una din următoarele categorii:

 • are dizabilităţi;
 • nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreţinerea;
 • are copii în întreţinere;
 • se află în sistemul de protecţie a copilului sau provine din acest sistem;
 • a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
 • este victima traficului de persoane.

În ceea ce priveşte contractul de solidaritate, acesta se încheie între agenţia pentru ocuparea forţei de muncă teritorială şi tânărul cu risc de marginalizare socială pe o durată de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an, în condiţiile în care la data încheierii contractului de solidaritate tânărul nu a îndeplinit vârsta de 26 de ani.

Pe de altă parte, angajatorii trebuie să încheie o convenţie cu Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Convenţia se va încheia în baza următoarelor documente, prezentate de către angajatori:

 • contractele individuale de muncă ale tinerilor beneficiari de contracte de solidaritate, înregistrate conform legii, în copie certificată de către angajator pentru conformitate cu originalul;
 • declaraţie pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte că acesta nu mai beneficiază pentru aceleaşi persoane de alte măsuri de stimulare a ocupării forţei de muncă a căror finanţare se asigură din bugetul asigurărilor pentru somaj, conform prevederilor legale.

Mai mult decât atât, pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii vor depune lunar declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate aferentă lunii respective, precum şi un tabel nominal, însoţit de extras în copie certificată de angajator pentru conformitate cu originalul după pontaj şi după statul de plată. Aceste documente se depun la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană.

Ajutorul financiar se va acorda lunar, de la data încheierii convenţiei până la expirarea duratei contractului de solidaritate. În schimb, în perioada în care raporturile de muncă ale tinerilor încadraţi în baza convenţiei sunt suspendate, sprijinul lunar nu se acordă.