Cum pot recupera firmele de transporturi o parte a accizei?

Începând cu 15 iulie 2014 şi până în 31 martie 2019, anumite categorii de transportatori îşi pot recupera o parte din banii cheltuiţi pentru acciza suplimentară de 7 eurocenţi/litru la motorină, şi anume 40 de euro la 1.000 de litri.

Care sunt aceste categorii de transportatori?

Transportatorii rutieri de mărfuri cu autovehicule cu greutatea maximă autorizată de peste 7,5 tone şi transportul de călători, exclusiv transportul public de călători, cu autovehicule de peste opt locuri, care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene.

Care sunt condiţiile pe care aceşti transportatori trebuie să le îndeplinească?

Citește articolul

Începând cu 15 iulie 2014 şi până în 31 martie 2019, anumite categorii de transportatori îşi pot recupera o parte din banii cheltuiţi pentru acciza suplimentară de 7 eurocenţi/litru la motorină, şi anume 40 de euro la 1.000 de litri.

Care sunt aceste categorii de transportatori?

Transportatorii rutieri de mărfuri cu autovehicule cu greutatea maximă autorizată de peste 7,5 tone şi transportul de călători, exclusiv transportul public de călători, cu autovehicule de peste opt locuri, care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene.

Care sunt condiţiile pe care aceşti transportatori trebuie să le îndeplinească?

Începând cu 15 iulie 2014 şi până în 31 martie 2019, anumite categorii de transportatori îşi pot recupera o parte din banii cheltuiţi pentru acciza suplimentară de 7 eurocenţi/litru la motorină, şi anume 40 de euro la 1.000 de litri.

Care sunt aceste categorii de transportatori?

Transportatorii rutieri de mărfuri cu autovehicule cu greutatea maximă autorizată de peste 7,5 tone şi transportul de călători, exclusiv transportul public de călători, cu autovehicule de peste opt locuri, care sunt licenţiaţi în România sau în alte state membre ale Uniunii Europene.

Care sunt condiţiile pe care aceşti transportatori trebuie să le îndeplinească?

Operatorii economici care alimentează vehiculele de la staţii de distribuţie sunt obligaţi să utilizeze un card de gestiune a alimentărilor, iar cei care alimentează vehiculele de la rezervoarele pentru consum propriu, e necesar să îşi doteze aceste rezervoare cu dispersoare electronice pentru distribuţie. Deasemenea pentru aceste rezervoare trebuie să deţină certificate de calibrare eliberate de Biroul Român de Metrologie Legală sau de un laborator de metrologie agreat de acesta.

Condiţii adiţionale pentru transportatorii stabiliţi în România sunt: să nu înregistreze obligaţii restante la bugetul de stat; să nu intre în categoria întreprinderilor aflate în dificultate; să nu se afle în procedură de executare silită, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, închidere operaţională sau lichidare; să nu fi fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat, iar în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea să nu fi fost executate conform prevederilor legale în vigoare.

Care sunt cele 2 etape ale procedurii de restituire propriu-zise?

1. Înregistrarea în Registrul vehiculelor şi a operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, prin depunerea la Autoritatea Rutieră Română, o singură dată, cu ocazia înregistrării, a unei serii de documente prin care operatorii economici fac dovada eligibilităţii lor şi a vehiculelor pe care le deţin. Astfel de documente sunt: cerere tip, certificate de înregistrare fiscală, certificat de atestare fiscală, contract cu emitentul cardului de gestiune al alimentărilor, dovada deținerii dispersorului electronic pentru distribuție, declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu beneficiază de alte compensații sub formă de subvenții pentru transport, lista vehiculelor eligibile.

2. Depunerea şi soluţionarea cererii de restituire de accize. Această cerere de restituire va fi însoţită de un borderou centralizator al cantităţilor de motorină alimentate de fiecare vehicul eligibil în parte, copii de pe facturile de achiziţie a motorinei, împreună cu anexele la facturi (acolo unde e cazul), precum şi dovada plăţii facturilor prin instrumente de plată bancare.

Care sunt termenele?

Decizia de aprobare sau de respingere a cererii va fi comunicată transportatorilor în termen de maximum 15 zile de la data depunerii acesteia.

După primirea aprobării, transportatorii vor trebui să depună la ARR o altă cerere pentru restituirea accizelor, pentru un trimestru calendaristic, începând cu prima zi a trimestrului următor celui pentru care se solicită restituirea, dar nu mai târziu de un an de la această dată. Pot fi depuse simultan cereri de restituire aferente mai multor trimestre calendaristice.
Restituirea sumelor aprobate conform deciziei emise de ARR va fi efectuată de ordonatorul principal de credite cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei de aprobare a restituirii, deoarece schema de restituire este supusă controlului ulterior efectuat de ANAF. Din această cauză, documentele prevăzute se vor arhiva pentru o perioadă de 10 ani de la data depunerii cererii de restituire.

Care este cursul de schimb utilizat pentru restituirea sumelor aprobate?

Pentru anul 2014, cursul de schimb valutar aplicabil va fi de 4,5223 lei/euro, actualizat cu media anuală a indicelui preţurilor de consum calculată în luna septembrie 2013, comunicare preluată de la INS, respectiv 104,77%.

Ce documente se arhivează?

În scopuri de control ulterior, transportatoriii au obligaţia să păstreze, printre altele, următoarele documente:

  • fişele de magazie pentru fiecare rezervor propriu precum şi bonurile de consum întocmite la fiecare alimentare;
  • înregistrările tahografului din prima şi ultima zi a trimestrului pentru care se depune cererea de restituire;
  • documentele de transport, cum ar fi, scrisoarea de transport CMR, avize de transport, foi de parcurs, care atestă faptul că vehiculele au fost efectiv utilizate pentru transportul de mărfuri, respectiv pentru transportul de persoane;
  • documentele care atestă dreptul de proprietate al vehiculelor, precum şi documentele de vânzare pentru vehiculele ale căror consumuri sunt incluse în cererea de restituire;
  • unităţile electronice de stocare etc.