Ce trebuie să știm despre numărul EORI?

Având în vedere că au fost constatate neconcordanţe între datele conţinute în aplicaţia EORI-RO şi informaţiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. și M.F.P., toate persoanele care au fost înregistrate cu număr EORI au obligaţia să-şi actualizeze, dacă este cazul, datele cuprinse în cererea de atribuire a numărului EORI.
 Actualizarea datelor se efectuează potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009.


Atragem atenţia că această actualizare trebuie efectuată ori de câte ori apar modificări ale datelor înscrise în cererea de atribuire a numarului EORI. Existenţa unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuării formalităţilor de vămuire.

Ce este numărul EORI?

Citește articolul

Având în vedere că au fost constatate neconcordanţe între datele conţinute în aplicaţia EORI-RO şi informaţiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. și M.F.P., toate persoanele care au fost înregistrate cu număr EORI au obligaţia să-şi actualizeze, dacă este cazul, datele cuprinse în cererea de atribuire a numărului EORI.
 Actualizarea datelor se efectuează potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009.


Atragem atenţia că această actualizare trebuie efectuată ori de câte ori apar modificări ale datelor înscrise în cererea de atribuire a numarului EORI. Existenţa unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuării formalităţilor de vămuire.

Ce este numărul EORI?

Având în vedere că au fost constatate neconcordanţe între datele conţinute în aplicaţia EORI-RO şi informaţiile de la O.N.R.C., A.N.A.F. și M.F.P., toate persoanele care au fost înregistrate cu număr EORI au obligaţia să-şi actualizeze, dacă este cazul, datele cuprinse în cererea de atribuire a numărului EORI.
 Actualizarea datelor se efectuează potrivit prevederilor art. 18 din Ordinul Vicepreşedintelui A.N.A.F. Nr. 1554/2009.


Atragem atenţia că această actualizare trebuie efectuată ori de câte ori apar modificări ale datelor înscrise în cererea de atribuire a numarului EORI. Existenţa unor date incorecte sau incomplete poate conduce la imposibilitatea efectuării formalităţilor de vămuire.

Ce este numărul EORI?

Numărul EORI este un număr unic în Comunitatea Europeană, pe care atorităţile vamale sau alte autorităţi desemnate de către statele membre îl atribuie operatorilor economici şi altor persoane interesate. Acesta se utilizează începând cu data de 1 iulie 2009, pentru a servi drept referință comună acestor operatori în relaţiile lor cu autorităţile vamale de pe întreg teritoriul Comunităţii, precum şi pentru schimbul de informaţii între autorităţile vamale şi între autorităţile vamale şi alte autorități.

Baza legală la nivel Comunitar este Regulamentul (CE) nr. 312/2009 al Comisiei de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 98.

Persoanele care sunt obligate să solicite atribuirea unui număr EORI sunt:

  • operatorii economici care în cadrul activităţilor lor profesionale exercită activităţi reglementate de legislaţia vamală, cum ar fi operaţiunile de import, export, tranzit, depozitare, reprezentare, precum şi operaţiuni prealabile sosirii/plecării mărfurilor care se introduc/scot de pe teritoriul Comunităţii , precum şi
  • persoanele, altele decât operatorii economici, care introduc/scot mărfuri în/din Uniunea Europeană.

Atribuirea numărului EORI se solicită autorităţilor abilitate din statul membru în care operatorii economici sau persoanele interesate sunt stabiliţi.

În România, autoritatea competentă cu înregistrarea şi atribuirea numerelor EORI este Direcţia Generală a Vămilor. În vederea atribuirii numărului EORI, persoana interesată are obligaţia de a depune o cerere de înregistrare, cerere disponibilă pe site-ul autorităţii vamale române. În vederea susţinerii acestei cereri se vor depune şi copii ale următoarelor documente:

  • certificatul de înregistrare al operatorului economic eliberat de Oficiul Registrului Comerţului sau documentele de înregistrare eliberate de autorităţile cu atribuţii în acest sens;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA emis de Ministerul Finanţelor Publice, după caz;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau domiciliului fiscal actual, după caz, în situaţia în care acesta nu corespunde cu cel înscris în certificatul(ele) prezentat(e);
  • cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice.

Persoanele care nu sunt stabilite pe teritoriul UE vor depune pentru susţinerea cererii, la direcţia regională vamală, copii ale următoarelor documente:

  • documentul de înregistrare eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, în fotocopie;
  • certificatul de înregistrare în scopuri de TVA eliberat de autoritatea competentă din ţara terţă, după caz, în fotocopie;
  • documente din care rezultă adresa sediului social sau a domiciliul fiscal actual, după caz, în situaţia în care aceasta nu corespunde cu cea înscrisă în documentele prevăzute la lit. a) şi b), emise de către autorităţile responsabile din cadrul registrului comerţului sau de către camerele de comerţ din Uniunea Europeană sau din ţara terţă, în original sau copie legalizată, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii;
  • o fotocopie a paşaportului valabil sau a altui document de călătorie, în cazul persoanelor fizice.

După verificarea documentelor, direcţiile regionale vamale/birourile vamale de frontieră vor elibera solicitanţilor o notificare de atribuire a numărului EORI. Odată atribuit numărul EORI, operatorii economici şi celelalte persoane au obligaţia de a folosi acel număr unic în toate comunicaţiile acestora cu autorităţile vamale ale statelor membre.