Ce s-a schimbat pentru companii și PFA-uri, din 1 ianuarie 2023?

Pe parcursul lui 2022 au fost publicate numeroase modificări legislative cu aplicabilitate din ianuarie 2023. Vă invităm să le descoperiți.

Citește articolul

2022 a fost un an cu multe schimbări legislative cu impact asupra companiilor. O parte din aceste schimbări sunt cu aplicabilitate din ianuarie 2023. La unele dintre ele chiar s-a mai revenit pe parcurs și au fost fie modificate, fie chiar complet anulate.

Așa că am revizuit toate modificările rămase în vigoare și am alcătuit o sinteză a celor mai importante și cu impact asupra companiilor sau PFA-urilor.

Salarizare

 • Începând cu 1 ianuarie 2023, conform HG nr. 1.447 din 08.12.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 2.550 de lei la 3.000 de lei brut lunar.
 • Salariul minim în agricultură şi industria alimentară rămâne 3.000 lei.
 • Prin OUG nr. 168 din 08.12.2022 s-a stabilit prelungirea cu modificări, a facilității fiscale privind scutirea de taxe pentru 200 de lei din salariul minim. Practic, 200 de lei din cei 3.000 de lei vor fi scutiți de taxe (nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale) și se aplică dacă salariații sunt încadrați cu normă întreagă la locul unde se află funcția de bază, cu respectarea unor condiții prevăzute în lege. Cei 200 de lei netaxați vor fi luați în calculul pensiei salar-iaților.
 • Salariul minim în construcții: Tot de la ianuarie 2023, conform OUG nr. 168 din 08.12.2022, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru sectorul construcțiilor a crescut de la 3.0000 de lei la 4.000 de lei brut lunar.
 • Începând cu luna ianuarie 2023, angajatorii vor avea o alternativă pentru acordarea tichete de masă. OG 16/2022 prevede că suma ce reprezintă „contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajații proprii, persoane fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi” vă fi scutită atât de impozitul pe venit, cât și de contribuțiile sociale pentru pensii, sănătate și muncă.

Alte modificări relative domeniului salarizării și relațiilor de muncă:

 • s-a stabilit salariul mediu brut pe anul 2023 la 6.789 lei;
 • ajutorul de deces va avea în 2023 următoarele valori: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului 6.789 lei; iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului : 3.395 lei;
 • creşte contribuţia datorată de firme pentru persoane cu handicap, că urmare a majorării salariului minim;
 • se aplică un nou plafon până la care un număr de 7 beneficii se pot acorda fără a fi taxabile, respectiv de 33% din salariul de baza corespunzător locului de muncă ocupat;
 • statele de salarii se vor arhiva timp de 5 ani (anterior era 50 de ani);
 • pentru anul 2023 se stabileşte un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admişi pe piaţa forţei de muncă din România;
 • se păstrează modul de impozitare a contractelor part-time, aşa cum a fost stabilit în-cepând cu luna august 2022;
 • se utilizează începând cu 9 decembrie 2022 un nou model cadru de contract individual de muncă;
 • perioada de concediu pentru creşterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat iniţial acest drept s-a extins de la cel puţin 1 lună la cel puţin 2 luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinţi îndeplinesc condiţiile legale;
 • persoanele aflate în concediu de maternitate sunt obligate să-și notifice angajatorul intenția de a-și exercita acest drept cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea concediului de maternitate sau, după caz, de data preconizată de începere a concediului pentru creșterea copilului și prin depunerea unei aplicații care specifică perioada estimată de concediu pentru creșterea copilului;
 • în cazul în care un salariat aflat concediu de creștere a copilului revine la activitatea profesională, acesta este obligat să anunțe angajatorul în scris cu cel puțin 30 de zile înainte de intenția sa de a relua relația de muncă;
 • angajatorii sunt obligați ca până la încheierea concediului pentru creșterea copilului să mențină condițiile de angajare și drepturile salariale de care se bucură persoanele eligibile la începutul sau pe durata concediului;
 • alocațiile de mobilitate au fost eliminate din categoria veniturilor neimpozabile deoarece sunt incluse la anumite niveluri împreună cu diurna. Din 2023, față de celelalte 6 tipuri de venituri, limita maximă a indemnizației de mobilitate este de 33% din salariul de bază, iar doar cei care se află în limita maximă se încadrează la venituri scutite de impozit;
 • în domeniul IT a fost introdusă o nouă profesie pentru care se acordă scutire de impozitul pe venit salarial – inginer dezvoltare produse software;
 • tatăl nou-născutului are dreptul la 10 zile lucrătoare de concediu de paternitate plătit (anterior 5 zile lucrătoare) – în vigoare din august 2022;
 • indemnizația de concediu de paternitate se plătește din fondul de salarii al angajatorului și este egala cu salariul pentru perioada corespunzătoare.

Reglementări privind activitatea unui PFA:

Se reduce plafonul pentru norma de venit de la 100.000 euro la 25.000 euro începând cu veniturile anului 2023.

Plafonul de încadrare pentru plata CAS la PFA se stabileşte după cum urmează:

 • dacă venitul PFA-ului vă fi între 12 şi 24 de salarii minime pe economie, atunci baza de calcul a CAS vă fi de 12 salarii minime;
 • dacă venitul este mai mare de 24 de salarii minime atunci se vă plăti CAS la echivalentul a 24 de salarii minime pe economie.

Plafonul de încadrare pentru plata CASS la PFA se stabileşte după cum urmează:

 • dacă venitul vă fi sub 6 salarii minime PFA nu vă fi obligata la plata CASS;
 • dacă venitul este cuprins între 6 şi 12 salarii minime se vă datora obligatoriu CASS la echivalentul a 6 salarii minime;
 • dacă venitul este cuprins între 12 -24 de salarii minime se vă datora obligatoriu CASS la echivalentul a 12 salarii minime iar dacă veniturile depăşesc 24 salarii min-ime, se vă datora obligatoriu CASS la echivalentul a 24 salarii minime.

Reamintim că începând cu luna mai 2022, se poate recunoaşte vechimea în muncă la PFA, în anumite condiţii.

ANAF a publicat noul model al declaraţiei unice care vă utiliza în 2023 pentru declararea venitului aferent anului 2022 şi a celui estimat pe 2023.

Normele de venit pentru anul 2023 urmează să fie actualizate pe site-ul ANAF, pentru fiecare judeţ în parte.

Ce se schimbă pentru microîntreprinderi?

Conform prevederilor OG 16/2022, art. 47 alineatul (1), litera c) o mi-croîntreprindere vă fi acea persoană juridică română care vă îndeplini cumulativ următoarele condiții:

 • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 500.000 euro. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar; Plafonul de 500.000 euro se vă aplica începând cu veniturile anului 2023, ceea ce înseamnă că societăţile care au depăşit 500.000 euro la finalul lui 2022, dar nu au depăşit vechiul plafon de 1.000.000 euro, vor putea aplica regimul de microîntreprindere în 2023, dacă şi celelalte condiţii sunt îndeplinite;
 • a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale; prin sintagma “altele decât cele din consultanţă şi/sau management” se înțeleg toate aceste servicii, cu excepţia codului CAEN: 6920-Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţa în domeniul fiscal;
 • are asociaţi/acţionari care deţin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care se încadrează să aplice sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderilor, incluzând şi persoana care verifică îndeplinirea condiţiilor;
 • are cel puțin un salariat;

Alte prevederi importante:

 • dacă companiile din HORECA menţionate la pct.42 al OG 16 obţin în cursul anului venituri şi din alte activităţi, în afara celor corespunzătoare acestor coduri CAEN menţionate anterior, pentru veniturile din alte activităţi aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit dacă depăsesc plafonul de 500.000 euro;
 • nu pot aplica regimul micro societățile din următoarele domenii: bancar, asigurări şi reasigurări, piaţa de capital, inclusiv intermediere în aceste domenii, jocuri de noroc, activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor de petrol şi gaze natural;
 • se modifică prevederile referitoare la includerea contractelor suspendate la calculul numărului de salariaţi. Dacă raportul de munca este suspendat, condiţia referitoare la deţinerea unui salariat se consideră îndeplinită dacă perioada de suspendare este mai mică de 30 de zile şi situaţia este inregistrată pentru prima data în anul fiscal respectiv;
 • Impozitul este de 1% (s-a eliminat cota de impozitare de 3%)

S-a clarificat de asemenea și ordinea în care microîntreprinderile care fac sponsorizări şi pun în funcţiune AMEF; astfel, ele scad aceste sume din impozit în vederea aplicării facilităţilor conform OUG 153/2020.

Declararea, reținerea și plata impozitului pe dividende

O altă noutate importantă adusă de OG16/2022 se referă la majorarea imopozitului pe dividende. Conform acestor prevederi, impozitul pe dividende se stabilește prin aplicarea unei cote de impozit de 8% asupra dividendului brut plătit unei persoane juridice române.

Impozitul pe dividende se declară și se plătește la bugetul de stat, până la dată de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plătește dividendul.

Această prevedere (majorarea impozitului pe dividende de la 5 la 8%) este valabilă pentru toate companiile, dar în cazul microîntreprinderilor care oricum vor suferi și alte modificări cu impact fiscal negativ va avea probabil un efect mai pronunțat.

Schimbări cote TVA

Începând cu data de 01.01.2023 nu se mai aplică cota redusă de 9% la băuturile alcoolice şi băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. Pentru acestea se va aplica cota de 19%;

 • Se va aplica o cotă de 9% TVA, în loc de 5%, pentru cazarea în sectorul hotelier, servicii restaurant, catering;
 • Cu o cotă de 9% se vor taxa îngrăşămintele chimice şi pesticidele chimice de tipul celor utilizate în mod normal în agricultură;
 • Cota de TVA de 5% pentru lemnele de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00 livrate persoanelor fizice şi persoanelor juridice se va aplica până la 31 decembrie 2029;
 • Orice persoană fizică poate achiziţiona, începând cu data de 1 ianuarie 2023, în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice, o singură locuinţă a cărei valoare nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA, cu  cota redusă de 5%;
 • Operatorii din domeniul restaurante şi baruri vor trebui să reflecte bacşisul pe bonul fiscal/factură însă acesta nu este purtător de TVA.