Ce plafoane fiscale avem în 2023?

În fiecare an avem o serie de plafoane fiscale actualizate în funcție de cursul euro / lei pentru anul respectiv.

Citește articolul

În fiecare an avem o serie de plafoane fiscale actualizate în funcție de cursul euro / lei pentru anul respectiv. Acestea vizează atât încadrarea societăților la statutul de microîntreprinderi, cât și diverse plafoane relative la TVA și încadrarea PFA-urilor.

În continuare vă detaliem principalele categorii de plafoane fiscale stabilite pentru 2023.

Plafonul pentru încadrarea la microintreprinderi:
Plafonul aplicabil pentru microintreprinderi începând cu veniturile aferente anului 2023 este de 500.000 euro, respective 2.473.700 lei. Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exercițiului financiar în care s-au înregistrat veniturile.

Cursul valabil pentru 31 decembrie 2022 este 4,9474 lei/euro.

Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA – 88.500 € sau 300.000 lei:
Contribuabilii cu domiciliul în Romania în conformitate cu art. 266 alin. (2) lit. a) din Legea contabilității cu cifra de afaceri anuala declarata sau realizata care depășesc plafonul de 88.500 euro sunt obligați să se înregistreze în scop de TVA. Cursurile de schimb ale afiliaților sunt determinate și rotunjite la cea mai apropiată mie sau 300.000 lei. Cu toate acestea, livrările intracomunitare pe noi moduri de transport constituie o excepție și sunt scutite conform Art. 294 (2) lit. B). Cifra de afaceri de referință pentru aplicarea plafonului de 300.000 lei va consta din valoarea totală înainte de impozitare atunci când o persoană impozabilă respectă radierea din registrul persoanelor înregistrate.

Plafon TVA: 100.000 euro, respective 494.740 lei:
Cursul comunicat de BNR la data de 30 decembrie 2022 valabil pentru 31 decembrie 2022 este 4,9474 lei/euro.
Echivalentul în lei al plafonului de 100.000 euro, prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, în orice situație, se determina pe baza cursului de schimb comunicat de Banca Națională a României valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent, inclusiv pentru persoanele impozabile care solicita înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, în cursul anului.

Plafon de trecere de la TVA la încasare la TVA normal: 4.500.000 lei:
Sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 36, care au sediile activității economice în Romania conform art. 266 alin. (2) lit. a), a căror cifra de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 4.500.000 lei.

Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 4.500.000 lei este constituita din valoarea totala a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se considera că fiind în străinătate, conform art. 275 și 278, realizate în cursul anului calendaristic.

Plafonul pentru achiziții intracomunitare în cazul neplatitorilor de TVA este de 10.000 euro, respectiv 34.000 lei (cursul valutar de schimb comunicat de BNR la data aderării)

Pentru achiziții intracomunitare de bunuri a plafonului de 10.000 euro, prevăzut la art. 268 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil în cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare când cifra sutelor este egala sau mai mare decât 5, și prin reducere, când cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

Pentru calculul plafonului de achiziții intracomunitare de bunuri se iau în considerare următoarele elemente:

  • valoarea tuturor achizițiilor intracomunitare de bunuri, cu excepția achizițiilor prevăzute la alin. (7);
  • valoarea tranzacției ce conduce la depășirea plafonului pentru achiziții intracomunitare de bunuri;
  • valoarea oricărui import efectuat de persoana juridica neimpozabila în alt stat membru, pentru bunurile transportate în Romania după import.

Plafon vânzări la distanta: 10.000 euro, respectiv 46.337 lei:
Pragul pentru persoanele impozabile care efectuează operațiunile prevăzute la art. 275 alin. (2) din Codul fiscal este de 10.000 euro, respective 46.337 lei și este format din servicii prestate către persoane neimpozabile din alte state membre și din livrările de bunuri transportate în alt stat membru, conform art. 2781 din Codul fiscal.

Plafon PFA – norma de venit/sistem real: 100.000 euro, respectiv 492.040 lei:
Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit și care în anul fiscal anterior au înregistrat un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, începând cu anul fiscal următor, au obligația determinării venitului net anual în sistem real. Cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea echivalentului în lei al sumei de 100.000 euro este cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului fiscal.

Valoarea medie EURO pentru anul 2022 este 4,9315 lei/euro.

Începând cu veniturile aferente anului 2023, plafonul se reduce la 25.000 euro. Astfel, daca în anul 2023 contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit vor înregistra un venit brut anual mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro (calculat la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Națională a României, la sfârșitul anului 2023), în anul 2024 vor avea obligația determinării venitului net anual în sistem real.