An Nou, Cod de procedură și cod fiscal nou! E oportun să spunem „Să ne trăiască, la mulţi ani”?

Suntem în perioada în care întrebarea „Ți-ai rezervat revelionul 2016?” este pe buzele tuturor. Eu întreb însă „Ți-ai bugetat corect cheltuielile anului 2016”?

Iar pentru a face asta, vă propun să revedem împreună principalele modificări ale noului cod fiscal și ale codului de procedură fiscală precum și noile prevederi ale OUG 50/27.10.2015.

De la o primă trecere în revistă se observă faptul că în 2016 categoriile cele mai defavorizate sunt persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere, iar codul de procedură fiscală nu vine să rezolve ceea ce într-adevăr doare, și anume: introducerea de reguli şi limite procedurale cu privire la obiectul, durata şi desfășurarea controalelor inopinate şi antifraudă, sau eliminarea efectelor asupra terților rezultate din declararea ca inactiv a unui contribuabil.

Citește articolul

Suntem în perioada în care întrebarea „Ți-ai rezervat revelionul 2016?” este pe buzele tuturor. Eu întreb însă „Ți-ai bugetat corect cheltuielile anului 2016”?

Iar pentru a face asta, vă propun să revedem împreună principalele modificări ale noului cod fiscal și ale codului de procedură fiscală precum și noile prevederi ale OUG 50/27.10.2015.

De la o primă trecere în revistă se observă faptul că în 2016 categoriile cele mai defavorizate sunt persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere, iar codul de procedură fiscală nu vine să rezolve ceea ce într-adevăr doare, și anume: introducerea de reguli şi limite procedurale cu privire la obiectul, durata şi desfășurarea controalelor inopinate şi antifraudă, sau eliminarea efectelor asupra terților rezultate din declararea ca inactiv a unui contribuabil.

Suntem în perioada în care întrebarea „Ți-ai rezervat revelionul 2016?” este pe buzele tuturor. Eu întreb însă „Ți-ai bugetat corect cheltuielile anului 2016”?

Iar pentru a face asta, vă propun să revedem împreună principalele modificări ale noului cod fiscal și ale codului de procedură fiscală precum și noile prevederi ale OUG 50/27.10.2015.

De la o primă trecere în revistă se observă faptul că în 2016 categoriile cele mai defavorizate sunt persoanele fizice ce desfăşoară activităţi independente sau profesii libere, iar codul de procedură fiscală nu vine să rezolve ceea ce într-adevăr doare, și anume: introducerea de reguli şi limite procedurale cu privire la obiectul, durata şi desfășurarea controalelor inopinate şi antifraudă, sau eliminarea efectelor asupra terților rezultate din declararea ca inactiv a unui contribuabil.

Analizând cele de mai jos observăm că tendinţa generală este de creştere a sarcinii fiscale asupra persoanei fizice, în special a sarcinii fiscale a profesiilor independente, a PFA-urilor, care vor contrabalansa probabil la buget reducerea TVA. În privința companiilor, au loc anumite reduceri de impozite comparativ cu anul 2015, precum și sancţiunile aplicate în cazul majorităţii persoanelor juridice – exclus contribuabili mari şi mijlocii – la nivelul celor aplicabile persoanelor fizice (dobânzi și penalități pentru întârzieri de plată a debitelor).

Printre modificările substanțiale ale codului fiscal:

 • se remarcă reducerea TVA, cota generală la 20%,  însoţită de o scădere a TVA pentru livrările de cărţi, manuale, ziare, reviste la cota de 5%, cotă ce se aplică de altfel şi pentru accesul la competiţiile sportive, evenimentele culturale, vânzarea de locuinţe sociale etc. Cota redusă de 9% se menţine pentru: medicamente, cazarea în sectorul hotelier, alimente, servicii de restaurant si catering, la care se adaugă și livrarea apei potabile și a apei pentru irigații în agricultură. Se extind măsurile simplificare a TVA, fără plata efectivă a TVA pentru: clădiri, părţi de clădire şi terenuri (măsură exclusă în 2008 şi reluată în 2016); furnizările de telefoane mobile; furnizările de console de jocuri, tablete pc şi laptopuri.
 • se remarcă deasemenea și reducerea impozitului pe dividende, de la 16% la 5%. Cota de impozit de 5% se aplică asupra veniturilor din dividende distribuite începând cu data de 1 ianuarie 2016. Atenție însă asupra faptului că începînd cu data 1 ianuarie 2017 se va datora adițional și cota de 5,5% (procent sănătate) asupra dividendului.
 • printre aspectele privind impozitarea PFA-lor, şi raportându-ne comparat la obligaţiile de plată ale unui PFA observăm introducerea obligatorie a contribuţiei individuale la pensii în procent de 10,5% din venitul net realizat de o persoană. Această contribuţie este plafonată superior la un plafon anual de 5 ori salariul mediu pe economie x 12 luni, şi se plăteşte chiar dacă persoana fizică autorizată este salariată la un angajator. Pentru a beneficia de pensie întreagă, opţional persoana poate achita şi contribuţia de 15,8%, contribuţia angajatorului. 
 • Baza de calcul a contribuţiei la pensii este “decisă” de persoana fizică, însă este limitată atât superior – nu poate să fie mai mare de 5 ori salariul mediu pe economie (1.268 ron/lună în prezent), cât şi inferior – nu poate să fie mai mică decât 35% din salariul mediu pe economie (89 ron/lună în prezent).
 • Procentul la contribuția de sănătate (5,5% din salarul minim brut, adică minim 66 ron/lună în prezent), cât și cota impozitului rămân nemodificate. Interpretând cele de mai sus, o persoană fizică fără niciun venit, va trebui să plătească lunar minim 155 ron.
 • Regăsim şi creşteri de taxe cum ar fi majorarea taxelor locale datorate de persoanele fizice pentru locuinţele deţinute, remarcându-se majorări substanţiale a impozitelor pentru locuinţele folosite ca sedii pentru desfăşurarea de activităţi independente. Impozitele variază semnificativ, depinzând de catalogarea acestora în clădiri: rezidenţiale (0.08% – 0.2% asupra valorii impozabile a clădirii), nerezidenţială (0.2% – 1.3% asupra valorii clădirii) sau mixtă (impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial).
  • În cazul în care clădirea nerezidenţială:
   a. aparţine unei persoane fizice, nu a fost cumpărată în ultimii 5 ani, şi nici nu a fost reevaluată impozitul se stabileşte la 2% asupra valorii impozabile determinate ca şi când clădirea ar fi fost rezidenţială;
   b. aparţine unei persoane juridice, iar proprietarul clădirii NU a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului pe clădiri este 5%;
  • Declararea acestora se va face până la data de 31.03.2016.
 • referitor la statutul microîntreprinderilor, se introduc cote progresive ale impozitului pe venit, și anume: 1% pentru microîntreprinderile care au peste 2 salariați, inclusiv; 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat; 3%, pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Deasemenea se modifică plafonul referitor la microîntreprinderi, și anume plafonul crește de la 65.000 eur la 100.000 eur, dar se păstrează ponderea veniturilor de până în 20% realizată din consultanţă şi management. Depăşirea acestora implică însă trecerea la impozit pe profit începând cu acel trimestru, şi nu de la începutul anului fiscal, cum se proceda anterior. Totodată, entităţile care desfăşoară activităţi de explorare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere şi a gazelor naturale nu pot fi microîntreprinderi;

Se reia comunicarea cu organul fiscal, în sensul că persoanele juridice care se înfiinţează în cursul unui an fiscal trebuie să comunice organului fiscal competent aplicarea regimului microîntreprinderilor, în termen de 30 de zile de la înfiinţare, menţiunea din cererea de înregistrare la registrul comerţului nemaifiind suficientă; iar modificarea regimului de la impozit pe profit la impozit pe venit se comunică organului fiscal până la 31 martie inclusiv a anului următor (anterior, termenul era 31 ianuarie).

Analizând codul de procedură fiscală, se observă mici îmbunătățiri pentru contribuabili, precum și câteva îngreunări:

Îmbunătățiri:

 • introducerea principiului de interpretare a reglementărilor fiscale in dubio contra fiscum, ce presupune faptul că atunci când legea este neclară se va interpreta în favoarea contribuabilului, însă e instituit ca ultimă regulă de interpretare;
 • rambursarea automată a taxei pe valoarea adăugată de până la 45.000 de lei cu efectuarea controlului ulterior;
 • reglementarea posibilităţii contribuabilului de susţinere orală a contestaţiei administrative;
 • reducerea procentului dobânzii (la 0,02%) și a penalității de întârziere (la 0,01%), fiecare cu câte 0,01%;
 • în situația în care obligațiile fiscale principale sunt stabilite de organul de inspecție fiscală ca urmare a nedepunerii declarației de impunere, se va aplica doar penalitatea de nedeclarare, fără a se mai impune și sancțiunea contravențională pentru nedepunerea declarației;
 • reducerea amenzilor aplicabile persoanelor juridice, clasificate în funcție de: contribuabili mari/mijlocii/mici;
 • certificatul de atestare fiscala se emite în maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, față de 5 zile lucrătoare cât se prevedea anterior;
 • contribuabilul va dispune de un termen de 45 de zile pentru formularea contestației fiscale – termen mai generos față de actuala reglementare – 30 de zile, care permite astfel o pregătire mai temeinică a argumentației fiscale și juridice.

Îngreunări:  

 • penalitatea de nedeclarare în procent de 0,08%/zi, neexistând o diferențiere între nedeclarare și sub-declarare. Această penalitate nu înlătură calcularea dobânzii de întârziere, ci doar a penalității de întârziere. Astfel, nivelul accesoriilor pentru stabilirea de sume suplimentare la plată prin decizie de impunere ajunge din nou la 0.1% pe zi de întârziere (36% pe an);
 • extinderea termenului de soluţionare a cererilor contribuabilului: termenul legal în care urmează să se efectueze rambursarea TVA a fost majorat de la 45 de zile la 90 de zile în situația soluționării unui decont de TVA cu control anticipat. Acest termen poate fi prelungit  cu încă 6 luni în cazul în care sunt necesare informații de la autoritățile fiscale din alte state. Se poate ajunge la un termen legal de 9 luni, fără posibilitatea pentru contribuabil de a cere dobânzi pentru rambursarea cu întârziere a TVA;
 • extinderea artificială a cazurilor în care se poate declara inactivitate contribuabililor;
 • imposibilitatea de recuperare a creanțelor plătite în plus (pentru cele cu reţinere la sursă) dacă plătitorul a intrat în insolvenţă.